دکترای تخصصی جامعه شناسی گروههای اجتماعی، دبیر و مدرس دانشگاه فرهنگیان

1 مقاله توسط اردشیر

تحلیل نقش سبک های زندگی در نوع گروه مرجع دانشجویان دانشگاه رازی کرمانشاه

0.0

چکیده: موضوع انتخاب های مرتبط با شیوه ی زندگی جوانان ما را با مسئله سبک زندگی مرتبط می کند. به ویژه