دانشجوی دکتری دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

2 مقالات توسط سهراب حسین زاده

شرایط اجتماعی؟

0.0

به منظور بررسی شرایط اجتماعی، ابتدا از نظرات گیدنز، میشل فوکو، دانیل بل، مانوئل کسلز در خصوص بیان

دو انگاری؟

0.0

دو گانه انگاری چنان بر همه زندگی سایه انداخته که جایی در امان نمانده است. از جمله این دو انگاری ها،