کارشناسی ارشد مدیریت فرهنگی

1 مقاله توسط معصومه دادگر

سازمان و منابع انسانی

0.0

در شرایط متحول و متغیر کنونی، سازمان ها براي دست یابی به کارآیی و اثربخشی بیش تر و در نهایت دستیابی