وحید اسلام زاده هستم؛ فارغ التحصیل علوم اجتماعی (پژوهشگری) از دانشگاه آزاد واحد تهران شمال
افتخار شاگردی آقایان: دکتر محمدصادق مهدوی و منصور وثوقی، مرحوم رحمت صدیق سروستانی و غیره را دارم
روزنامه نگار، ویراستار و پژوهشگر در حوزه مسائل اجتماعی و تئوری های جامعه شناختی
کتاب مقدمه ای بر جامعه شناسی محیط زیست را در سال 1383 نوشتم و منتشر شد
مقالات بسیاری در مطبوعات کشور دارم
و کتابی در دست چاپ دارم با نام گفتمان توسعه روستایی و کشاورزی ایران که با 35 تن از استادان دانشگاه به گفتگو نشستم
و در نهایت
زندگی و دیگر هیچ

1 مقاله توسط وحید اسلام زادهداشن

چهار نوع ارتباطات اجتماعی

0.0

 به نظر می رسد، این پرسش را باید از خود بپرسیم که: آیا واقعاً دنیای امروز انسان­ ها، دنیای پیچیده