کارشناسی ارشد؛ رشته امور فرهنگی، گرایش مدیریت امور فرهنگی

1 مقاله توسط فرین حسین روحانیان

مدیریت فرهنگی

0.0

رشته مدیریت فرهنگی چند سالی است که به عنوان یک رشته مهم مدیریتي، در برخي از دانشگاه‌های کشور تأسيس