Filter × Close

آیا احساس خشنودی از بدبختی دیگران غیر اخلاقی است؟

0.0

احساس خشنودی از شکست و بدبختی دیگران از نظر اخلاقی عملی مذموم و غیر انسانی است. خوشحال شدن از شکست