Filter × Close

جامعه شناسی و کتاب های خوانده نشده

0.0

مطالعه و تحقیق در احوال مردم، رفتارها و باورهای جمعی ... موضوع علم جامعه شناسی است. مردم به چه فکر

نوواژه گرایی لازمه باریخ شناسی و آفرینش گر توسعه پای پویای علمی (1)

0.0

باید با واژگان رقصید؛ آن هم تانگو؛ باید دست در کمر آن ها فرو برد و زمزمه های عاشقانه در گوششان زمزمه