Filter × Close

درس های جامعه شناسی پزشکی برای مامایی

5.0

جامعه شناسی پزشکی به مطالعه رابطه بیمار و پزشک می پردازد که از آشنایی اولیه در مطب آغاز می شود تا