Filter × Close

ريشه هاي جامعه شناختي مديريت بر بدن

0.0

امروزه در جامعه ما جوانان به بدن و زیبایی ظاهری خود توجه ویژه ای دارند. بطوری که این گروه از افراد