آینده شبکه‏ های اجتماعی

ارسال شده در 2018-12-17
دسته بندیعلمی_تحلیلی
امتیاز
0.0

محتمل است که در آینده، شبکه‏ های مجازی با پیشرفت فناوري به گونه اي باشند که بتوانیم با استفاده از دستگاه مکان یاب از همۀ جزئیات محیط پیرامونمان آگاه شویم؛ به این صورت که با اسکن تصویر آن شخص یا مکان، بتوانیم از طریق مطالبی که اشخاص در شبکه‏ های مجازی وارد کرده اند، از آن ها اطلاعاتی به دست آوریم؛ براي نمونه، با اسکن تصویر شخصی که در خیابان مشاهده می شود، می توان نام او را پیدا کرد یا فهمید به چه چیزهایی علاقه دارد.

همچنین در آینده، شبکه‏ های مجازی هوشمندتر خواهند شد؛ به گونه اي که پایگاه هاي اجتماعی اطلاعات کاربران را از میان وب خواهند کاوید. در آینده، پایگاه اجتماعی علایق شما را بر اساس کارهایی که در پایگاه انجام داده اید خواهد شناخت؛ کارهایی همچون پایگاه هایی که مشاهده کرده اید، مقالاتی که خوانده اید، موسیقی هایی که گوش داده اید، دوستانی که با آن ها چت کرده اید و علاقه مندي هاي آن‏ها. چنین اطلاعاتی، کاربران را از تغییراتی که در اخبار رخ می دهد آگاه می کند و از بمباران اصوات و اطلاعات ناخواسته مصون می‏دارد. به این ترتیب، کاربر در پایگاهی کاملاً سفارشی رها خواهد بود و کاربران دیگر، کمترین ورود مستقیمی به قلمرو او نخواهند داشت (آذري و اميدوار، 1391).

شاید در آینده بتوان به فناوري هایی دست یافت که شبکه‏ های مجازی بتوانند تعامل بیش تري با هم داشته باشند؛ به گونه اي که کاربر با عضویت در یک شبکه مجازی، بتواند از خدمات شبکه‏ های مجازی دیگر نیز بهره مند شود، البته این کار باید بر اساس توافق نامه صورت گیرد و شبکه‏ های مجازی شرایط و وضعیت خود را در آن ارائه دهند. این کار، در حال حاضر نیز در حد محدود انجام می گیرد؛ دو شبکه مجازی  Status.net و Cliqset براي اولین بار در تاریخ اینترنت، امکانی براي اعضاي خود فراهم کردند که از طریق آن، کاربران می توانند با حساب کاربري خود فقط در یکی از این شبکه ها با موجودیت کاملاً مستقل در وب، که استفادة عمومی نیز دارد، ارتباط برقرار کنند؛ بدون نیاز به این که در هریک از این سرویس ها، حساب کاربري داشته باشند (بخشي و همکاران، 1392).

بر اساس آنچه گفته شد، شاید ناروا نباشد که بگوییم شبکه‏ های مجازی مجازي در آینده، پیوند وسیع‏تري با اجتماعات حقیقی خواهند داشت؛ به گونه اي که نمی توان مرزي میان این دو در نظر گرفت. وجود شبکه‏ هاي اجتماعی تخصصی در زمینه هاي فنی، پزشکی، ادبی و…  شاید در آینده به گونه اي پیشرفت کند که همۀ فعالیت این متخصصان در همین محیط صورت پذیرد و نیاز کمتري به تجمع هاي فیزیکی وجود داشته باشد. اکنون ما وارد جامعۀ اطلاعاتی و تکنولوژیکی شده ایم و راهی براي خروج از آن وجود ندارد. این بدان معنا نیست که افراد و جوامع همچنان باید روابط اجتماعی کمتر پیچیده را در سر بپرورانند، بلکه بدان مفهوم است که تأثیر علم و تکنولوژي به شیوه اي بازگشت ناپذیر، جهان هاي مشترك ما را تغییر داده است.

 این روابط اجتماعی جدید را نمی توان به منزلۀ جبرگرایی تکنولوژیک رد کرد؛ چون آن ها تصورات، خیال پردازي ها آینده نگري هاي اجتماعی غالب را عرضه داشته اند و بر این اساس، استوار بوده اند که علم به از میان رفتن تمایز میان واقعیت و تخیل کمک کرده است.

“فمینیسم سایبر” در پی پاسخگویی مثبت و انتقادي به این تغییرات برآمده است. فمینیسم سایبر در پی جلب توجه ما به روش‏ هایی بوده است که به موجب آن ها، روایات فرهنگی دربارة تکنولوژي اعمال مادي و تخیلات فرهنگی مردان و زنان را محدود ساخته اند. در این قرائت، امر تکنولوژیک در تقابل با ارزش‏ هاي انسانی قرار ندارد، بلکه آن را باید درهم آمیخته و هم مصداق با امر انسانی تلقی کرد. با توسعۀ رسانه هاي جدید، فمینیست هاي سایبر فرصت شالوده شکنی درکی را پیدا کرده اند که مرد بودن را در کنار تکنولوژي و زن بودن را در کنار طبیعت قرار می دهد. فمینیسم سایبر به دنبال تعریف مجدد رسانه هاي جدید از طریق اتخاذ استراتژیکی دوگانه براي ترویج دسترسی برابر زنان و درعین حال، بازتعریف آن گروه از مفاهیم تکنولوژي است که براي بازي، تخیل و امر زنانه فضاي لازم را به وجود می آورند. دستور کار فمینیسم سایبر تلاش براي بازسازي فمینیسم به منظور درك نقشی است که تکنولوژي در صورت بندي هویت سلطه و البته توانمندسازي ایفا می کند (هیلبرمن[1]، 2009).

همچنین، لازم است به این دگرگونی ها، تحول عمدة زمانه را بیافزاییم که عبارت است از افول نقش سنت در تعریف هویت هاي جنسیتی و جنسی، قابل رؤیت شدن فزایندة انواع گوناگون گرایش هاي جنسی، فروپاشی خانوادة هسته اي، تأثیر فمینیسم، شمار فزایندة زنانی که وارد بازار کار می شوند و سایر عوامل که همگی درپی تغییر نقش زنان در جامعۀ اطلاعاتی معاصر بوده اند.

منابع

1- آذري، غلامرضا/ اميدوار، تابان.(1391). بررسي نقش شبكه هاي اجتماعي مجازي برسرمايه اجتماعي. فرهنگ ارتباطات، 2(6)، 181-209.

2- بخشي، بهاره/ نصيري، بهاره/ بختياري، آمنه/ طاهريان، مريم (1392). نقش و كاركرد شبكه هاي اجتماعي (مطالعه موردي شبكه اجتماعي كفه مام، شبكه اي براي مادران و كودكان). تحقیقنامه زنان، 4(2)، 37-59.

 3- Hilberman, J (2009). Young people are social networking in droves”,

[1] – Hilberman

نظر دهید

امتیاز دهید