زنان شاغل و سرمایه

ارسال شده در 2018-11-02
دسته بندیدل نوشته علمی
امتیاز
0.0

از سوالات اصلی که در باره نقش زنان شاغل به کرات بیان می شود، این است که آنان با گذراندن ساعات بیشتر روز در بیرون از خانه، سرمایه ساز هستند؟ یا موجب آسیب به خانواده می شوند؟ برای جواب به این سوال لازم است به سرمایه سازی و شیوه های سرمایه آفرین بودن، پرداخته شود. سرمایه چیست؟ پول نقد یا حقوقی است که به ازای کار مشخص دریافت می شود؟ یا مهارت و توانمندی است که می تواند به آن پولی تعلق بگیرد یا نگیرد؟

سرمایه را می توان به گونه دیگری نیز تعریف کرد و آن عبارت است از: ارزشی که به ازای کار انجام شده یا تلاش صورت گرفته، حاصل می شود. غذایی که پخته می شود، فعالیت انجام شده است که به آن ارزش می دهد. همانطور بچه ای که از آن مراقبت می شود.

بر این اساس، نمی توان سرمایه را به شاغل بودن یا نبودن مرتبط دانست. بلکه به میزان تلاش و فعالیت بستگی دارد. چنان که مادری می تواند در خانه باشد و هیچ فعالیت و اقدامی برای بچه اش انجام ندهد و مادر دیگری با وجود آن که خانه نیست، کارهایی را برای بچه اش به انجام برساند.

چنان که مارکس نیز بیان کرده است. ارزش به میزان کار انجام شده برای تولید گفته می شود. پس میزان فعالیت و تلاش نشان می دهد که ارزشی در حال ایجاد شدن است یا خیر؟ نه شاعل بودن یا نبودن!

نظر دهید

امتیاز دهید