نقش الگوي ذهني در زندگی چیست؟

ارسال شده در 2018-12-19
دسته بندیدل نوشته علمی
امتیاز
0.0

           طرد شدن از یک ارتباط  دو طرفه یک رویداد است

                                        احساس تنهایی در زندگی یک الگوی ذهنی است

 

           تحمیل شدن برخی از وقایع در زندگی یک رویداد است

                                                     اما تقدير گرايي یک الگوی ذهنی است

 

            شنیدن یک خبر خوشایند یک رویداد است                  

                                            اما احساس خوشبختی یک الگوی ذهنی است

 

           بی مبالاتی برخی از شهروندان یک رویداد است    

              اما برچسب بی فرهنگي به گروه اجتماعي یک الگوی ذهنی است

 

           شکست در رقابت های اجتماعی یک رویداد است     

                                    اما احساس بدبختي یک الگوی ذهنی است

 

            آشنايي ناخواسته با يك غريبه يك رويداد است

                                                     اما عشق آتشين يك الگوي ذهني است

 

           شكست در يك ارتباط عشقي يك رويداد است

                                            اما تنفر از عشق آتشين يك الگوي ذهني است

 

                 باور داشته باشید؛

بسیاری از وقایع خوب و بد زندگی، از دایره انتخاب ما خارج است

                 اما الگوهای ذهنی ناشی از این رویدادها را خودمان می سازیم.

نظر دهید

امتیاز دهید