امنیت چیست

225,000 تومان

چکیده: مقاله برای به دست دادن تعریف جدیدی از امنیت که راهگشای ناامنی ها دنیای امروز باشد، به نقد امنیت نظامی و
گفتمان سلبی پرداخته است و هژمونی ساز و کار نظامی را برای تامین ابعاد پنج گانه امنیت بی اعتبار شمرده و ضمن مردود
دانستن تشابه سلامت و امنیت، با ارائه مدل تمثیلی جدید، چشم انداز دیگری برای امنیت بدست آورده است که عامل اساسی
در تحقق ابعاد امنیت به شمار می آید.