فایل صوتی نظریه و چهارچوب نظری

تومان

توضیحات

نظریه را به طور معمول مجموعه گفتارها یا قوانینی اطلاق کرده اند که با یکدیگر رابطه منطقی (استقرایی یا استدلالی) دارند و قسمتی از واقعیت را علت یابی می نمایند. اما اگر بخواهیم تعریف روشن و عملی از نظریه داشته باشیم، نظریه عبارت است از ….