توضیح شکلات چی؛ روز دوم

2,000 تومان

شکلات چی در روز دوم…

 

جهت افکارتان و تصویر ذهنی تان، در تعیین این که آیا شما دیگران را درست فهمیده اید یا خیر؟ بسیار اهمیت دارد.

حتی برای یک لحظه هم فکر نکنید که می توانید این فایل صوتی را از قلم بیندازید.

اگر طرز فکر شما شادی ساز و در جهت جذب دیگران نباشد، هرگز نمی توانید زندگی شاد با کلی دوست و رفیق برای خودتان دست و پا کنید.

اولین قدم در این راه «تغییر نگرش» است.

با شنیدن این فایل صوتی می توانید فکر کنید شاد و شکلاتی هستید تا جذب دیگران آغاز شود؛ به همین سادگی!

 

یک برنامه پر انرژی و شاد آموزشی

از آموزه های دکتر منیژه نویدنیا

گوینده: مهندس عادل رفیعی