آمنه حرمتی زاد

عکس کاور خود را تغییر دهید
بارگذاری
Amene.hormati
عکس کاور خود را تغییر دهید
کارشناس ارشد پژوهشگری علوم اجتماعی
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است

این کاربر هنوز اطلاعاتی به نمایۀ خود نیفزوده است.

حرمتی زاد

کارشناسی ارشد علوم اجتماعی

ویژگی اشتراک (این بخش را فقط شما میبینید)

دکمه بازگشت به بالا