مرجان دبیری

عکس کاور خود را تغییر دهید
بارگذاری
DABIRI
عکس کاور خود را تغییر دهید
كارشناس رفاه اجتماعی؛ وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی. كارشناس ارشد مديريت فرهنگی
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است

این کاربر هنوز اطلاعاتی به نمایۀ خود نیفزوده است.

دبیری

مديريت فرهنگی

ویژگی اشتراک (این بخش را فقط شما میبینید)

دکمه بازگشت به بالا