2 مقالات توسط دکتر امیر رضائی پناه

تاملی پیرامون جامعه‌شناسی دین امیل دورکیم

0.0

مقدمه به طور کلی و در یک دید کلان، امیل دورکیم (۱۵ آوریل ۱۸۵۸- ۱۵ نوامبر ۱۹۱۷)، در ارتباط با

تحلیل گفتمان سیاسی

0.0

علوم به طور کلی و علوم انسانی به طور اخص در یک فرایند دوسویه به ­سوی تخصصی شدن گام برمی ­دارند؛ نخست