کارشناسی ارشد مدیریت فرهنگی

1 مقاله توسط علی ساعتچی

کیفیت زندگی کاری

0.0

کیفیت زندگي مفهوم وسيعي است که همه­ ابعاد زندگي از جمله سلامت را در بر مي­ گيرد. اين اصطلاح که در