دانشجوی مامایی، دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

1 مقاله توسط شیوا تکلو

درس های جامعه شناسی پزشکی برای مامایی

5.0

جامعه شناسی پزشکی به مطالعه رابطه بیمار و پزشک می پردازد که از آشنایی اولیه در مطب آغاز می شود تا