دانشجوی کامپیوتر، دانشگاه فردوسی مشهد

1 مقاله توسط رضا عباس زاده

تغییرات جامعه با کامپیوتر و اینترنت

5.0

جامعه امروز با شتاب زیادی در حال تغییر است. یکی از دلایل این تغییرات قابل دسترس شدن همگانی و فراگیر