کارشناسی ارشد مدیریت فرهنگی

1 مقاله توسط فرهاد قربانی

احساس رضایت

0.0

احساس رضایت از بازتاب توازن میان آرزوهای شخصی و وضعیت عینی فردی به وجود می­ آید (اینگلهارت، 1373: