دنبال چگونه نوشتن هستی؟

* می خواهید بنویسید؟  

* چه آینده ای را برای نوشته های خود در نظر دارید؟

* به دنبال چگونه نوشتن و چگونه مخاطبانی هستید؟    

* می خواهید بنویسید تا اثر خویش را برای جهان به نمایش بگذارید؟

* آیا نداشتن قلم گیرا شما را از نوشتن بازداشته است؟   

* آیا بی اطلاعی از رمز و راز نگارش باعث دوری شما از نوشتن و محروم ماندن دنیا از آنچه دوست دارید با کلمات به دست دیگران برسانید، شده است؟

* آیا نگرانی از پذیرش نشدن مقاله هراس بر جان شما می اندازد و شیرینی نوشتن را ستانده است؟  

در سایت جامعه شناسان جوان همه دغدغه ها را فراموش کنید

و فقط در مورد آنچه اندوخته علمی اتان است، بنویسید.

انتشار مطالب و در دسترس قرار دادن برای مخاطبان را به ما بسپارید.

دکمه بازگشت به بالا