علمی پژوهشی

رویای جمعی و جامعه شناس حرفه ای

جامعه شناسی به مطالعه زندگی جمعی می پردازد و رویاها یکی از زیبایی های آن می باشند که باید مورد توجه قرار گیرند.
رویاها؛ شامل آرزوها و خواسته های بلندپروازنه هستند که انگیزه و اشتیاق دستیابی به آنها موجب تلاش و سختکوشی هستند.
رویاها؛ داشته های خیال برانگیز و تصاحب های بلند مرتبه هستند که هرگونه کوشش برای برداشتن موانع و رفع کردن محدودیت ها را ممکن می سازند.
رویاها؛ نیازهای والا و متعالی را دربرمی گیرند که چنان شور و انرژی برپامی کنند که باعث فداکاری ها و ازخودگذشتگی های بسیار می شوند.
رویاها از منابع مختلف شکل می گیرند، اما درونی شدن و باور قلبی به رویاهاست که فرد و «جمع» را به حرکت وامی دارد تا برای تحقق رویاها اقدام کنند.
درواقع، برآورد امکانات و ارزیابی شرایط بیرونی نیست که باعث می شود افراد مشتاق و امیدوار برای رویاها تلاش کنند، بلکه باور قلبی و ایمان است که بدست آوردن رویاها را رقم می زند.
هر چه افراد ایمان قلبی بیشتری داشته باشند، احتمال به دست آوردن رویاها بالاتر است و بالعکس.
اینک سوال این است که:
رویاها چگونه به کار جامعه شناس حرفه ای می آیند؟
جامعه شناس حرفه ای از رویاها چرا باید استفاده نماید؟1 . . .

محتوای ویژه

این مقاله محدود برای اعضای ویژه می باشد

با تهیه اشتراک به این مطلب دسترسی خواهید داشت

تهیه یا تمدید اشتراک

ورود برای اعضا

دکتر منیژه نویدنیا

دکتری جامعه شناسی. نظریه پرداز و محقق. نویسنده اولین کتاب امنیت اجتماعی در ایران، معرف جامعه شناسی تحلیلی با نگارش شش جلد کتاب، استاد دانشگاه و موسس سایت جامعه شناسان جوان

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا