علمی پژوهشی

عملکرد جامعه شناس حرفه ای برای تحقق توسعه اجتماعی چیست؟

جامعه بر نظم استوار می شود و بر بنیان رشد و توسعه برقرار می ماند.
نظم به انجام امور نظر دارد و به پایش آنچه هست، می پردازد.
رشد و توسعه که ریشه در تغییرات دارند، به آنچه می تواند باشد، می پردازد.
تمام مکاتب جامعه شناسی نظم و تغییر را دو روی واقعیت اجتماعی دانسته اند که حیات زندگی جمعی و به تبع آن، هستی جامعه و بخش های گوناگون آن را موجب می شوند.
نظم در ساحت قانون، هنجارها، الگوها، قواعد و اصول جاری می شوند.
تغییرات نیز در بستر رشد و پیشرفت، ترقی خواهی و توسعه نمود می یابند.
• یکی از چالش های اساسی برای هر فرد، گروه، سازمان و جامعه این است که چگونه رشد و توسعه یابد تا بتواند پاسخگوی نیازهای جدید باشد؟
• یکی از دغدغه ها و نگرانی ها برای هر «جمع» و جماعت، هر واحد «جمعی» همین است که چطور رشد کند تا سُکان امور را در مواج شرایط نوین در دست داشته باشد؟
• یکی از دلمشغولی ها و برنامه ها در هر جامعه، دسته و طبقه اجتماعی این است که چگونه رشد و پیشرفت کند تا بتواند به کسب ارزش ها و خواسته های متعالی خویش برسد؟
حتی، رشد و توسعه چنان کلیدی است که «هدف» شده است.
حتی، رشد و توسعه چنان ضروری است که «فوریت» یافته است.
حتی، رشد و توسعه چنان زیربنایی است که «تشکیلات» دارد.
با این اوصاف،
رشد و توسعه یکی از برنامه های نوشته و نانوشته جامعه شناس حرفه ای است برای هر «جمع» و همه افراد تشکیل دهنده آن است.
رشد و پیشرفت یکی از اقدامات بارز و آشکار جامعه شناس حرفه ای برای هر سازمان و زیرمجموعه های آن است.
رشد و توسعه یکی از قواعد و دستورالعمل های جامعه شناس حرفه ای برای هر اکثریت و اقلیت در جامعه است.
چگونه به رشد و توسعه اجتماعی باید پرداخت؟
تحقق رشد و پیشرفت اجتماعی چگونه ممکن می شود؟
سوالاتی است که پاسخ آن در مهارت و تبحر جامعه شناس حرفه ای است که به این قرار می باشد:1 . . .

محتوای ویژه

این مقاله محدود برای اعضای ویژه می باشد

با تهیه اشتراک به این مطلب دسترسی خواهید داشت

تهیه یا تمدید اشتراک

ورود برای اعضا

دکتر منیژه نویدنیا

دکتری جامعه شناسی. نظریه پرداز و محقق. نویسنده اولین کتاب امنیت اجتماعی در ایران، معرف جامعه شناسی تحلیلی با نگارش شش جلد کتاب، استاد دانشگاه و موسس سایت جامعه شناسان جوان

نوشته های مشابه

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا