دانشجوی دکتری، دانشگاه تبریز

2 مقالات توسط مژگان وکیلی

وضعیت زنان در گذار از سنت به جهانی شدن

0.0

تحولات اخیر در جهان موجب تغییرات سریع و عمیق در تعاملات اجتماعی و فرهنگی شده است که درهم آمیزی و

زنان شاغل و سرمایه

0.0

از سوالات اصلی که در باره نقش زنان شاغل به کرات بیان می شود، این است که آنان با گذراندن ساعات بیشتر