درباره سایت

ماموریت ما فرصت دادن به همه برای نگارش و نمایش آنها به جهان است.

بر این باوریم که فراز و نشیب نگارش نباید مانع از نوشتن شود و هر کس سزاوار است، آنچه را می داند، بنویسید تا دیگران بدانند.

بر این باوریم که مسیر پر رمز و راز نگارش با عشق و اشتیاق به نوشتن پیموده می شود و باید قدم در راه گذاشت و نوشت.

بر این باوریم که هراس کم و کاستی ها نباید سد راه نگارش شوند و از دانسته ها، دیگران محروم بمانند.
برای همین ما اینجا هستیم تا نوشتن را آغاز کنید و تجربیات علمی خویش را در اختیار دیگران قرار دهید.

دنیا بهتر خواهد شد، وقتی آنچه می دانیم، بنویسیم تا دیگران نیز بدانند.

ارزش های ما بر پنج اصل ضروری استوار شده اند:

اصل ارزشمندی: همه انسان ها آموخته های شایسته ای برای انتقال به دیگران دارند

اصل دسترسی: بر این باوریم که همه باید بتوانند به نوشته ها و آموخته های یکدیگر برای ساختن دنیای بهتر دست یایند

اصل فرصت: همه افراد باید امکان ارائه، نمایش و انتقال تجربیات، دانسته ها و یافته های خویش را داشته باشند

اصل حمایت: همه انسان ها لازم است از حلقه های دوستی برخوردار شوند و مورد حمایت و همراهی دوستان قرار گیرند

اصل علم: ما بر این باوریم یکی از مشترکات قوی، زبان علمی و قلمی است که با دغدغه علم به نگارش آمده است

دکمه بازگشت به بالا