امیرحسین زندی دره غریبی

عکس کاور خود را تغییر دهید
بارگذاری
Amirhosain
عکس کاور خود را تغییر دهید
دکترای جامعه شناسی گروه های اجتماعی، مدرس دانشکده خبر، علوم انتظامی و استقلال اهواز
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است

این کاربر هنوز اطلاعاتی به نمایۀ خود نیفزوده است.

زندی دره غریبی

جامعه شناسی گروه های اجتماعی

ویژگی اشتراک (این بخش را فقط شما میبینید)

دکمه بازگشت به بالا