اردشیر بهرامی

عکس کاور خود را تغییر دهید
بارگذاری
bahrami
عکس کاور خود را تغییر دهید
دانشجوی دکترای جامعه شناسی؛ حوزه فعالیت در زمینه جامعه شناسی توسعه و فرهنگ: آسیب های اجتماعی (فقر، خشونت، خودکشی و...)
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است

این کاربر هنوز اطلاعاتی به نمایۀ خود نیفزوده است.

بهرامی

جامعه شناسی

ویژگی اشتراک (این بخش را فقط شما میبینید)

دکمه بازگشت به بالا