دکتر امین دایی زاده

عکس کاور خود را تغییر دهید
بارگذاری
daeezadeh
عکس کاور خود را تغییر دهید
دکترای جامعه شناسی؛ نویسنده، مشاور و مدرس دانشگاه.
زمینه مطالعه و مشاوره:
آموزش و پرورش، خانواده، هویت، جوانان

وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است

این کاربر هنوز اطلاعاتی به نمایۀ خود نیفزوده است.

دایی زاده

جامعه شناسی

ویژگی اشتراک (این بخش را فقط شما میبینید)

دکمه بازگشت به بالا