دکتر اصغر ایزدی جیران

عکس کاور خود را تغییر دهید
بارگذاری
izadijeiran
عکس کاور خود را تغییر دهید
انسان شناس فرهنگی و پزشکی، عضو هیات علمی دانشگاه تبریز
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است

این کاربر هنوز اطلاعاتی به نمایۀ خود نیفزوده است.

ایزدی جیران

انسان شناسی

ویژگی اشتراک (این بخش را فقط شما میبینید)

دکمه بازگشت به بالا