دکتر محمدحسین کریم

عکس کاور خود را تغییر دهید
بارگذاری
karim
عکس کاور خود را تغییر دهید
دانشیار گروه آموزشی اقتصاد منابع و انرژی در دانشگاه خوارزمی تهران
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است

این کاربر هنوز اطلاعاتی به نمایۀ خود نیفزوده است.

کریم

برنامه ریزی توسعه

ویژگی اشتراک (این بخش را فقط شما میبینید)

دکمه بازگشت به بالا