مرتضی فرهادی

عکس کاور خود را تغییر دهید
بارگذاری
morteza.farhady
عکس کاور خود را تغییر دهید
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است

این کاربر هنوز اطلاعاتی به نمایۀ خود نیفزوده است.

فرهادی

دکتری مطالعات جنسیت
کارشناسی ارشد زبان شناسی
کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی

ویژگی اشتراک (این بخش را فقط شما میبینید)

دکمه بازگشت به بالا