غلامرضا شریفیان دستجردی

عکس کاور خود را تغییر دهید
بارگذاری
Reza2020
عکس کاور خود را تغییر دهید
کارشناس علوم سیاسی دانشگاه دولتی اصفهان
کارشناس ارشد اندیشه سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی
دانشجوی دکتری سیاستگذاری عمومی
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است

این کاربر هنوز اطلاعاتی به نمایۀ خود نیفزوده است.

شریفیان دستجردی

علوم سیاسی

ویژگی اشتراک (این بخش را فقط شما میبینید)

دکمه بازگشت به بالا