دکتر مهران صولتی

عکس کاور خود را تغییر دهید
بارگذاری
solati
عکس کاور خود را تغییر دهید
دکتری جامعه شناسی سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است

این کاربر هنوز اطلاعاتی به نمایۀ خود نیفزوده است.

صولتی

جامعه شناسی سیاسی

ویژگی اشتراک (این بخش را فقط شما میبینید)

دکمه بازگشت به بالا