علمی پژوهشی

جامعه شناس حرفه ای چگونه از اِعمال فشار کارمندان می کاهد؟

این که کاری از دست کارمندان برنمی آید و باید هر آنچه را در محیط کار هست، بپذیرد! یکی از اشتباهات بزرگی است که چنان رایج و متداول شده است که زیر سوال بردن آن غیرمعقول و غیرمنطقی می نماید.
اما، براستی چنین است!
لازم نیست کارمندان به هر شرایط کاری و هر فشار کاری تن دهند، به شرط آن که جامعه شناس را در کنار خود داشته باشند.
خلاقیت و ابتکار؛
هر راه بسته را باز می کنند
راهی برای عبور از سختی و فشار می یابند
هر مانعی را از سر راه برمی دارند یا شیوه برخورد آسانی پیدا می کنند
از هر کم و کاستی می گذرند و سعی در بهتر کردن شرایط دارند
تلاش بر آن دارند که هر «نه» و «نشدن» را به «بله» و «شدن» تبدیل کنند
شیوه های متداول را پشت سرمی گذارند و شرایط جدید می آفریند
و ...
بنابراین، برای خلاصی از فشارهای کاری باید به خلاقیت و ابتکار توسل جُست.
هر کسی می داند که خلاقیت و ابتکار یک شبه پدیدار نمی شود و نیازمند زمان، آموزش، تجربه و خودآزمایی های گوناگون است.
از طرف دیگر، خلاقیت و ابتکار است که می تواند فریادرس باشد و راه را برای شرایط جدید یعنی شرایطی که فشارها کمتر و کمتر شوند، بگشاید.
واقعیت این است که راه میانبری وجود دارد!
راه میانبری که فشارها را می کاهد و فرصت را برای تفکر و خلاقیت فراهم می کند.
راه میانبری که فرصت می دهد تا کمی مجال پیدا شود که بارهای سنگین را به زمین گذاشت و مبتکرانه و خلاقانه به راه و چاره ای رسید.1 . . .

محتوای ویژه

این مقاله محدود برای اعضای ویژه می باشد

با تهیه اشتراک به این مطلب دسترسی خواهید داشت

تهیه یا تمدید اشتراک

ورود برای اعضا

دکتر منیژه نویدنیا

دکتری جامعه شناسی. نظریه پرداز و محقق. نویسنده اولین کتاب امنیت اجتماعی در ایران، معرف جامعه شناسی تحلیلی با نگارش شش جلد کتاب، استاد دانشگاه و موسس سایت جامعه شناسان جوان

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا