هادی الطافی

عکس کاور خود را تغییر دهید
بارگذاری
altafi
عکس کاور خود را تغییر دهید
کارشناس ارشد برنامه ریزی امور فرهنگی. نویسنده کتاب «سرپرستی مراکز فرهنگی و هنری»
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است

این کاربر هنوز اطلاعاتی به نمایۀ خود نیفزوده است.

الطافی

برنامه ریزی امور فرهنگی

ویژگی اشتراک (این بخش را فقط شما میبینید)

دکمه بازگشت به بالا