معصومه دادگر

عکس کاور خود را تغییر دهید
بارگذاری
dadgar
عکس کاور خود را تغییر دهید
کارشناسی ارشد مدیریت فرهنگی
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است

این کاربر هنوز اطلاعاتی به نمایۀ خود نیفزوده است.

دادگر

مدیریت فرهنگی

ویژگی اشتراک (این بخش را فقط شما میبینید)

دکمه بازگشت به بالا