دکتر داود ابراهیم پور

عکس کاور خود را تغییر دهید
بارگذاری
davoodebrahimpoor
عکس کاور خود را تغییر دهید
دکترای جامعه‌شناسی ، استادیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است

این کاربر هنوز اطلاعاتی به نمایۀ خود نیفزوده است.

ابراهیم پور

جامعه شناسی

ویژگی اشتراک (این بخش را فقط شما میبینید)

دکمه بازگشت به بالا