فرزاد پرهوده

عکس کاور خود را تغییر دهید
بارگذاری
Farzad
عکس کاور خود را تغییر دهید
دانشجوی دکتری جامعه شناسی مسائل اجتماعی
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است

این کاربر هنوز اطلاعاتی به نمایۀ خود نیفزوده است.

پرهوده

جامعه شناسی مسائل اجتماعی

ویژگی اشتراک (این بخش را فقط شما میبینید)

دکمه بازگشت به بالا