دکتر حسین احمدی

عکس کاور خود را تغییر دهید
بارگذاری
Hosein
عکس کاور خود را تغییر دهید
فارغ التحصیل دکترای جامعه شناسی دانشگاه تربیت مدرس
و عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است

این کاربر هنوز اطلاعاتی به نمایۀ خود نیفزوده است.

احمدی

جامعه شناسی سیاسی

ویژگی اشتراک (این بخش را فقط شما میبینید)

دکمه بازگشت به بالا