دکتر علی نوری

عکس کاور خود را تغییر دهید
بارگذاری
nouriali
عکس کاور خود را تغییر دهید
دکتری جامعه شناسی، مدرس دانشگاه و پژوهشگر اجتماعی
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است

این کاربر هنوز اطلاعاتی به نمایۀ خود نیفزوده است.

نوری

جامعه شناسی

ویژگی اشتراک (این بخش را فقط شما میبینید)

دکمه بازگشت به بالا