دکتر سیدجواد میری مینق

عکس کاور خود را تغییر دهید
بارگذاری
Seyedjavad
عکس کاور خود را تغییر دهید
عضو هیئت علمی (دانشیار) پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است

این کاربر هنوز اطلاعاتی به نمایۀ خود نیفزوده است.

میری مینق

جامعه شناسی

ویژگی اشتراک (این بخش را فقط شما میبینید)

دکمه بازگشت به بالا