اساتید صفحه دوم

روی عکس کلیک کنید، وارد پروفایل شوید

دکتر کرامت الله راسخ
جامعه شناس
دانشگاه آزاد جهرم
حوزه: جامعه شناسی نظری
دکتر اسداله نقدی
جامعه شناس
دانشگاه بوعلی سینا
حوزه: جامعه شناسی شهری
دکتر محمد تقی سبزه ای
جامعه شناس
دانشگاه رازی
حوزه: جامعه مدنی
دکتر سعیدرضا عاملی رنانی
جامعه شناس
دانشگاه تهران
حوزه: روابط بین الملل
دکتر ابراهیم اخلاصی
جامعه شناس
دانشگاه علامه
حوزه: جامعه شناسی پزشکی
دکتر سید حسین شرف الدین
فرهنگ و ارتباطات
دانشگاه امام خمینی
حوزه: غرب شناسی
دکتر غلامرضا حسنی درمیان
جامعه شناس
دانشگاه فردوسی مشهد
حوزه: جامعه شناس خانواده
دکتر سعید معیدفر
جامعه شناس
دانشگاه تهران
حوزه: جامعه شناسی ورزش
دکتر سیدرضا جوادیان
مددکاری اجتماعی
دانشگاه یزد
حوزه: مددکاری
دکتر محمد حسین پناهی
جامعه شناس
دانشگاه علامه
حوزه: جامعه شناسی فرهنگ
دکتر داود ابراهیم پور
جامعه شناس
دانشگاه آزاد نبریز
حوزه: توسعه اجتماعی
دکتر فردین علیخواه
جامعه شناس
دانشگاه گیلان
حوزه: مسائل فرهنگی
دکتر نعمت الله فاضلی
انسان شناسی
پژوهشگاه علوم انسانی
حوزه: مطالعات فرهنگی
دکتر نرگس نیکخواه قمصری
جامعه شناس
دانشگاه کاشان
حوزه: مطالعات زنان
دکتر نادر رازقی
جامعه شناس
دانشگاه مازندران
حوزه: جامعه شناسی دنیای مجازی
دکتر رضا همتی
جامعه شناس
دانشگاه اصفهان
حوزه: جامعه شناسی کاربردی
دکتر فاطمه جواهری
جامعه شناس
دانشگاه خوارزمی
حوزه: مطالعات زنان
دکتر جعفر هزارجریبی
جامعه شناس
دانشگاه علامه
حوزه: کارآفرینی
دکتر علی اکبر مجدی
جامعه شناس
دانشگاه فردوسی مشهد
حوزه: جامعه شناسی خانواده
دکتر سید یعقوب موسوی
جامعه شناس
دانشگاه الزهرا
حوزه: جامعه شناسی شهری
دکتر عبدالرحمان علیزاده
جامعه شناس
دانشگاه گلستان
حوزه: رسانه های جمعی
دکتر احسان آقابابائی
جامعه شناس
دانشگاه اصفهان
حوزه: مطالعات فرهنگی
دکتر تقی آزاد ارمکی
جامعه شناس
دانشگاه تهران
حوزه: جامعه شناسی نظری
دکتر احمد کلاته ساداتی
جامعه شناس
دانشگاه یزد
حوزه: جامعه شناسی پزشکی
دکتر علی یوسفی
جامعه شناس
دانشگاه فردوسی مشهد
حوزه: جامعه شناسی توسعه
دکتر محمد مهدی رحمتی
جامعه شناس
دانشگاه گیلان
حوزه: جامعه شناسی ورزش
دکتر طلعت اله یاری
مددکاری اجتماعی
دانشگاه علامه
حوزه: مددکاری
دکتر اسداله بابایی فرد
جامعه شناس
دانشگاه کاشان
حوزه: مطالعات هویت و فرهنگ

دکمه بازگشت به بالا