اساتید صفحه چهارم

روی عکس کلیک کنید، وارد پروفایل شوید

دکتر فرهنگ ارشاد
جامعه شناس
دانشگاه اهواز
حوزه: جامعه شناسی ادبیات

دکتر محمد رحیمی
جامعه شناس
دانشگاه آزاد خلخال
حوزه: مسائل و آسیب های اجتماعی
دکتر مهدی مطهرنیا
جامعه شناس
دانشگاه آزاد تهران شمال
حوزه: جامعه شناسی سیاسی
دکتر سعیده گروسی
جامعه شناس
دانشگاه شهید باهنر کرمان
حوزه: جامعه شناسی جنسیت
دکتر سوسن صفاوردی
علوم سیاسی
دانشگاه آزاد تهران مرکز
حوزه: حقوق بشر
دکتر بهزاد حکیمی نیا
جامعه شناس
دانشگاه پیام نور
حوزه: آینده پژوهی
دکتر علی گلی
جامعه شناس
دانشگاه شیراز
حوزه: برنامه ریزی منطقه ای
دکتر مهدی ذوالفقاری
روابط بین الملل
دانشگاه لرستان
حوزه: سیاست
دکتر محمدتقی شوازی
جامعه شناس
دانشگاه شیراز
حوزه: جامعه شناسی خانواده
دکمه بازگشت به بالا
بستن