اساتید صفحه چهارم

روی عکس کلیک کنید، وارد پروفایل شوید

دکتر فرهنگ ارشاد
جامعه شناس
دانشگاه اهواز
حوزه: جامعه شناسی ادبیات

دکتر محمد رحیمی
جامعه شناس
دانشگاه آزاد خلخال
حوزه: مسائل و آسیب های اجتماعی
دکتر مهدی مطهرنیا
جامعه شناس
دانشگاه آزاد تهران شمال
حوزه: جامعه شناسی سیاسی
دکتر سعیده گروسی
جامعه شناس
دانشگاه شهید باهنر کرمان
حوزه: جامعه شناسی جنسیت
دکتر سوسن صفاوردی
علوم سیاسی
دانشگاه آزاد تهران مرکز
حوزه: حقوق بشر
دکتر بهزاد حکیمی نیا
جامعه شناس
دانشگاه پیام نور
حوزه: آینده پژوهی
دکتر علی گلی
جامعه شناس
دانشگاه شیراز
حوزه: برنامه ریزی منطقه ای

دکتر مهدی ذوالفقاری
روابط بین الملل
دانشگاه لرستان
حوزه: سیاست

دکتر محمدتقی شوازی
جامعه شناس
دانشگاه شیراز
حوزه: جامعه شناسی خانواده
دکتر سیدجواد میری منیق
جامعه شناس
پژوهشگاه علوم انسانی
حوزه: جامعه شناسی ایران
دکتر سیامک زندرضوی
جامعه شناس
دانشگاه باهنر کرمان
حوزه: جامعه شناسی مردم مدار

دکتر سمیه سادات شفیعی
جامعه شناس
پژوهشگاه علوم انسانی
حوزه: جامعه شناسی زنان

دکتر معصومه قاراخانی
جامعه شناس
دانشگاه علامه
حوزه: سیاست اجتماعی
دکتر غلامرضا صدیق اورعی
جامعه شناس
دانشگاه فردوسی مشهد
حوزه: جامعه شناسی مسائل اجتماعی ایران
دکتر محمدحسین کریم
برنامه ریزی توسعه
دانشگاه خوارزمی تهران
حوزه: اقتصاد منابع و انرژی

دکمه بازگشت به بالا