دکتر مقصود فراستخواه

عکس کاور خود را تغییر دهید
بارگذاری
farasatkhah
عکس کاور خود را تغییر دهید
استاد، گروه برنامه ریزی آموزش عالی، مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است

این کاربر هنوز اطلاعاتی به نمایۀ خود نیفزوده است.

فراستخواه

دکترای تخصصی، برنامه‌ریزی توسعه آموزش‌عالی، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه شهید بهشتی

ویژگی اشتراک (این بخش را فقط شما میبینید)

دکمه بازگشت به بالا