دکتر کریم خان محمدی

عکس کاور خود را تغییر دهید
بارگذاری
khanmohammadi
عکس کاور خود را تغییر دهید
دانشیار گروه مطالعات فرهنگی و ارتباطات دانشگاه باقرالعلوم
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است

این کاربر هنوز اطلاعاتی به نمایۀ خود نیفزوده است.

خان محمدی

ارشد جامعه شناسی از دانشگاه تهران و دکتری فرهنگ و ارتباطات از دانشگاه امام صادق

ویژگی اشتراک (این بخش را فقط شما میبینید)

دکمه بازگشت به بالا