علمی پژوهشی

اصول کار جامعه شناس حرفه ای (قسمت اول)؛ ضرورت ها

ضرورت ها چنان که از اسم آنها برمی آید اموری را دربرمی گیرند که «جمع» قائم به آنها استوار می ماند یا اموری که «جمع» را ممکن می نماید.
مثال: برای ساختن یک ساختمان به مصالح چون آجر، سیمان ... احتیاج است، اما صرف بودن مصالح، ساختمان تشکیل نمی شود. یعنی باید حداقل چند امر دست به دست هم دهند تا ساختمان ساخته شود.
1- ارتباط ثابت و پایدار بین آجرها و ... درواقع، برقراری نظم ثابت و مستمر بین اجزا و عناصر
2- تعادل بین ستون ها، طبقات و ...
3- هماهنگی بین عناصر و اجزای گوناگون (پنجره، راهرو ...)
به همین قیاس، صرف افراد «جمع» تشکیل نمی شود. حداقل سه ضرورت «نظم – تعادل – هماهنگی» لازم است که جایگاه افراد را نسبت به یکدیگر تعیین کند و شرایط تشکیل «جمع» فراهم گردد.
مثال: دختران و پسران زیادی در سطح شهر هستند. صرف وجود آنها، خانواده تشکیل نمی شود.
برای تشکیل خانواده لازم است:
1- نظم برقرار شود؛ روابط دختر و پسر در قبال یکدیگر (قوانین، آدارب ...) مشخص شود
2- تعادل ایجاد شود؛ تناسب بین دختر و پسر وجود داشته باشد
3- هماهنگی باشد؛ روابط دختر و پسر مرتبط بایکدیگر تنظیم شود
این حداقل هایی است که وقتی دختر و پسر به آن دست پیدا می کنند، خانواده تشکیل می شود.
در مورد سایر «جمع» ها نیز همین گونه است. باید ضرورت ها سامان بگیرند تا «جمع» پایدار شود.1 . . .

محتوای ویژه

این مقاله محدود برای اعضای ویژه می باشد

با تهیه اشتراک به این مطلب دسترسی خواهید داشت

تهیه یا تمدید اشتراک

ورود برای اعضا

دکتر منیژه نویدنیا

دکتری جامعه شناسی. نظریه پرداز و محقق. نویسنده اولین کتاب امنیت اجتماعی در ایران، معرف جامعه شناسی تحلیلی با نگارش شش جلد کتاب، استاد دانشگاه و موسس سایت جامعه شناسان جوان

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا