علمی پژوهشی

تاثیر شبکه های اجتماعی مجازی بر سبک زندگی

چکیده:

هدف پژوهش تعيين تاثیر عوامل اجتماعی، فرهنگی و ادبی شبکه های اجتماعی مجازی بر سبک زندگی (در ابعاد پوشش، شیوه محاوره، برقراری ارتباط، روند دوست یابی)، کارکنان سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران می باشد.

پژوهش از نوع كاربردی می باشد و به روش پيمايشي – توصيفی انجام پذیرفته است. جامعه آماری 300 نفر مدیر، کارشناس و کتابداران شاغل در سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران می باشد.

برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه استفاده شده است.

روايی پرسشنامه توسط اساتيد و صاحب نظران مورد تاييد قرار گرفته است.

پايايی پرسشنامه با ضریب آلفای کرونباخ محاسبه گردیده است.

یافته های این پژوهش نشان از این دارد که تاثیر شبکه های اجتماعی مجازی بر سبک زندگی کارکنان سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران را تایید نمودند و همچنین ابعاد تاثیرگذاری علمی، اجتماعی و ادبی به وجوه سبک در سه بُعد شیوه های رفتاری (محاوره، سبک بیان، برقراری ارتباط)، سلایق (شیوه طراحی پروفایل، تصاویر پروفایل، سبک طراحی داخلی منزل ) و منش فرهنگی (پوشش، نحوه دوست یابی، سرگرمی ها) نیز تایید گردید.

مقدمه

جهت گیری نظریه های اجتماعی در دهه اخیر بر اهمیت سبک زندگی (حوزه مصرف) در شکل دادن به زندگی شخصی و اجتماعی تاکید دارد.

از سوی دیگر، طبق تاکیدات جامعه شناسان از جمله گیدنز، رسانه ها نقش مهمی در تبلیغ سبک های زندگی مختلف دارند، طیف سبک های زندگی یا گونه های آرمانی سبک زندگی که در رسانه ها طرح می شوند، شاید محدود باشند، ولی باز هم گسترده تر از سبک های زندگی هستند که افراد قاعدتاً در زندگی روزمره خود در قالب آنها قرار می گیرند.

بنابراین رسانه ها و هم اکنون شبکه های اجتماعی مجازی قدرت عظیمی را در بردارند تا سبک زندگی افراد را تحت شعاع قرار دهند و به جهت گیری های خاص در جنبه های گوناگون منجر شوند.

افراد از طریق رسانه‌های مورد استفاده شان الگوهای ویژه ای را برای رفتارهای خاص در هر یک از حوزه های دنبال می کنند.

لذا، امروزه شبکه های اجتماعی و تاثیرات آن به عنوان رسانه ای نوین از سوی نظریه پردازان مورد توجه قرار گرفته است.

این که شبکه های اجتماعی تا چه حد می توانند تاثیر گذار باشند؟

و چه تغییراتی را در عناصر مختلف جامعه بوجود می آورند؟

مخاطبان عمده این شبکه ها چه کسانی هستند؟

و چه نوع استفاده ای از این شبکه ها می کنند؟

نیازمند تحقیقات و بررسی های مداوم است. باید بررسی شود که با ورود شبکه های اجتماعی چه تغییراتی در سطوح مختلف جامعه و زندگی افراد بوجود می آید؟

و آیا می توان ورود شبکه ها و کاربرد آنها را به گونه ای کنترل نمود تا تعارضات اجتماعی و فرهنگی ناشی از آنها را به حداقل برساند.

بنابراین، این وظیفه بر دوش محققان و کارگزاران است که منشاء تغییرات و تاثیر آنها را شناسایی کنند و برنامه هایی جهت سازماندهی و کنترل بهتر این تغییرات ارائه دهند.

سبک زندگی و مکانیسم های حاکم بر شکل گیری، و حفظ آن به واسطه پیدایش ورود فن آوری نوین ارتباطی یعنی اینترنت و شبکه های اجتماعی مجازی در حال دگرگونی است.

این دگرگونی به این معنا است که این فناوری ها قادرند، نقش بسزائی را در تغییر شیوه و سبک زندگی ایفا کنند.

بی تردید یکی از الزامات، درک تحولات ایجاد شده در سبک زندگی که ناشی از گسترش سایت های شبکه های اجتماعی و استقبال روزافزون از آنهاست، تحلیل تاثیر شبکه های اجتماعی بر سبک زندگی است.

این مهم با توجه به اقبال خانواده به عضویت در این سایت ها و نیز وجود دیدگاه های مثبت و منفی به عضویت در این شبکه ها اهمیت دو چندانی می یابد.

بدین ترتیب این تحقیق می کوشد تا به بررسی و نقش شبکه های اجتماعی مجازی بر سبک زندگی کارکنان سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران بپردازد.

بيان مسأله

امروزه با گسترش کاربردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات در زندگی روزمره شاهد شکل گیری نسل جدیدی از ابزارهای اینترنتی هستیم که امکانات بیشتری را برای روابط متقابل، مذاکره، گفتگو و به طور کلی ارتباط دو سویه فراهم آورده است.

وب 2 ناظر به شکل گیری اینترنت محاوره ای است که امکان برقراری ارتباطات چند سویه میان کاربران شبکه جهانی اینترنت را فراهم ساخته است. در حالی که وب 1 امکان استفاده افراد از منابع عظیم اطلاعاتی را از طریق شبکه جهانی اینترنت و ارسال و دریافت ایمیل فراهم می کرده، وب 2 بر مبنای محاوره دائمی میان کاربران اینترنت شکل گرفته است.

شبکه های اجتماعی اینترنتی به عنوان مهم ترین مصداق این امر، به محلی برای حضور اقشار مختلف جامعه به ویژه کارکنان سازمان ها و مکان تبادل آرا و افکار ایشان و تامین نیازهای متناسب با زندگی اجتماعی این افراد تبدیل شده اند.

شبکه های اجتماعی مجازی علاوه بر اینکه مرجع تأمین بسیاری از نیازهای فرهنگی، اجتماعی، علمی و … خود هستند، این امکان را برای اعضا فراهم می کنند که همزمان با انجام سایر فعالیت های اجتماعی از طریق رایانه یا تلفن همراه، فعالیت های خود را در این فضای مجازی نیز پیگیری نمایند.

بنابراین، جذابیت شبکه های اجتماعی مجازی از یک سو و سهولت فعالیت در این دسته از جوامع از سوی دیگر، سبب می شود تا رابطه میان عضویت و حضور در شبکه های اجتماعی مجازی و تغییرات سبک زندگی کارکنان سازمان های عضو به عنوان یک پرسش جدی برای پژوهشگران عرصه فرهنگ و ارتباطات مطرح شود.

مفهوم سبک زندگی که امروزه به یکی از مفاهیم بنیادین در تحلیل های اجتماعی تبدیل شده (آزاد ارمکی، 1386)، یکی از حوزه های جدید و مهم مطالعاتی محسوب می شود که در سال های اخیر توجه عده قابل ملاحظه ای از پژوهشگران را به خود جلب کرده است.

در این راستا با توجه به کثرت افراد عضو (کارکنان) و همچنین تعداد زیاد کاربرانی که از شبکه های اجتماعی مجازی استفاده می کنند، لازم است، تاثیر شبکه های اجتماعی مجازی بر سبک زندگی پرداخته شود که به این منظور به مطالعه نظرات کارکنان سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران مبادرت می گردد.

علی ایحال، به طور اخص، آنچه این پژوهش به آن می پردازد، بررسی تاثیر شبکه مجازی در سه عرصه اجتماعی، فرهنگی و ادبی بر سبک زندگی در ابعاد پوشش، دوست یابی، شیوه های محاوره، تزیینات خانگی و … می باشد.

اهمیت و ضرورت انجام تحقيق

اهمیت و ضرورت این پژوهش از آنجا ناشی می شود که رسانه های همگانی دارای کارکردهای متفاوت در دو بُعد مثبت و منفی  هستند و می توانند هویت ملی یک ملت را تحت نفوذ خود قرار دهند. این ابزار می تواند به افراد کمک کند تا در مسیر درست و صحیح حرکت کرده و بستر پیدایش هنجارها و ارزش های تازه اجتماعی و تغییر در شیوه رفتار افراد را فراهم کند. رسانه ها در پیدایش عادات تازه، شکل گیری فرهنگ های جدید منطقه ای و جهانی و تغییر در رفتار و خلق خوی انسان نیز سهم بزرگی بر عهده دارند.

با توجه به اجتناب ناپذیر بوده فناوری نوین و رشد شتابان و بی سابقه رسانه های الکترونیکی از جمله شبکه اجتماعی مجازی به عنوان مخلوق اینترنت، مرزهای جغرافیایی را درنوردیده و گستره های نامحدود را در می گیرد. تاثیر آن را در  کار، زندگی و شخصیت افراد و … نمایان است که اهمیت این پژوهش را دو چندان می کند. در این راستا محقق بر آن شد که پژوهش حاضر را با علاقه و مطالعه در حوزه شبکه های اجتماعی و تاثیر آن را در سبک زندگی کارکنان سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، با توجه به اینکه خود محقق یکی از اعضای این کارکنان می باشد، پیگیری و تحقیق نماید. هر چند فلسفه شبکه های اجتماعی به اشتراک گذاری اطلاعات (متن، صوت، ویدئو، ….) می باشد تا بتوانیم نتایج آن را به برنامه ریزان فرهنگی و اجتماعی کشور تقدیم کرد.

فرضیه اصلی

به نظر می رسد، ابعاد فرهنگی، اجتماعی و ادبی شبکه های اجتماعی مجازی، احتمالاً بر سبک زندگی (در حوزه رفتاری، سلایق و منش فرهنگی) تاثیر گذار است.

فرضیات فرعی

1- به نظر می رسد، ابعاد فرهنگی شبکه های اجتماعی مجازی احتمالاً بر منش فرهنگی (چون پوشش، نحوه دوست یابی، سرگرمی ها) تاثیرگذار است.

2- به نظر می رسد، ابعاد اجتماعی شبکه های اجتماعی مجازی احتمالاً بر شیوه های رفتاری (چون محاوره، سبک بیان، برقراری ارتباط) تاثیرگذار است.

3- به نظر می رسد، ابعاد ادبی و اطلاعاتی شبکه های اجتماعی مجازی احتمالاً بر سلایق (چون شیوه طراحی پروفایل، تصاویر پروفایل، سبک طراحی داخلی منزل) تاثیرگذار است.

چشم انداز نظری

در این پژوهش سعی می شود که از تلفیق نظریه های همچون: شبکه های اجتماعی مجازی (فرهنگی وادبی)، سبک زندگی، منش فرهنگی، شیوه های رفتاری و سلایق برای چارچوب پژوهش مدلی ارائه گردد. تا مبنای کار پژوهش حاضر باشد.

 روش تحقیق

پژوهش حاضر از لحاظ هدف، کاربردی و بر اساس چگونگی بدست آوردن داده هاي مورد نظر می توان آن را در زمره تحقیق پیمایش به شمار آورد. از آنجا که رايج‌ترين ابزار مورد استفاده پرسشنامه است پس از تعيين و طراحی ابزار مي‌توان آن را براي جمع‌آوری داده از افراد نمونه انتخابی در نظر گرفت و در نهايت پس از تنظيم و تحليل داده‌ها، يافته‌ها و نتايج حاصله از تحقيق را گزارش نمود.  به طور کلی ابتدا با استفاده از مطالعات کتابخانه ای داده ها و متغيرهای تحقيق از ادبيات مرتبط با موضوع انتخاب شد و سپس با استفاده از پرسشنامه طراحی شده در مقياس ليكرت، به جمع آوری اطلاعات اقدام شد.

در این پیمایش هشت مقوله و سازه اصلی مورد مطالعه قرار می‌گیرد که عبارتند از: نگرش ها، تصویر های ذهنی، رفتارها، شیوه زندگی، وابستگی ها، جمعیت نگاری، تعامل و یکپارچگی اجتماعی.

جامعه آماری، روش نمونه گیری و حجم نمونه

جامعه آماری به كل گروه افراد، وقايع يا چيزهايی اشاره دارد كه محقق می خواهد به تحقيق در مورد آنها بپردازد. همچنين يك عضو جامعه آماری جزيي از كل جامعه آماری است .

جامعه آماری بکار گرفته شده کليه مدیران و کارشناسان سازمان فرهنگی هنری منطقه 16 سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران و بر اساس فهرست دريافتی از سازمان، تعداد آنها 300 نفر مي‌باشد.

در این تحقیق از روش تمام شماری استفاده شده است. بدين ترتيب پرسشنامه مذکور به تعداد 300 عدد تکثير و در ميان مدیران و کارشناسان توزيع گرديد و 297 عدد به محقق برگردانده شد.

روش ‌تجزيه و تحليل داده ‏ها

در اين تحقيق از روش هاي آمـار توصيفی و آمـار استنباطی بـراي تجزيه و تحليل داده های حاصـل شده استفاده می شود. به طوری كه ابتدا از طريق نرم افزار spss هر متغير به صورت جداول و نمودارها و شاخص های آماری توصيف شده و سپـس برای تجزيه و تحليل داده هـا، آزمون فرضيـه ها و جمع بنـدی و نتيجه گيـری استفاده خواهد شد.

تاريخچه سبک زندگی[2]:

معنای لغوی سبک زندگی

در ابتدا تعریفی جامع از مفهوم «سبک زندگی» ارائه می‌‌گردد، و سپس این مفهوم را در شبکه‌های اجتماعی مورد بررسی قرار می‌دهیم.

مفهوم سبک زندگی از جمله مفاهیم علوم اجتماعی است که اخیرا بسیار مورد توجه قرار گرفته است. سبک زندگی از دو واژه «سبک» و «زندگی» تشکیل شده است که معنای لغوی واژه «زندگی» مشخص است. اما در تعریف واژه «سبک» در لغت‌نامه‌های مختلفی معانی متفاوتی درج گردیده است (که البته ریشه در کاربرد آن در علوم مختلف دارد).

واژه «سبک» «Style» از اصل لاتینی (Stilus) و فرانسه قدیم (Stylus) است که به معنی اشیا نوک تیز فلزی (مانند نیزه، قلم حجاری) بوده است[3].

امروزه این کلمه در زبان انگلیسی به این معانی است: نوع، روش و سبک اثاثیه، شکل دادن یا طراحی چیزی (مانند موی سر) یا شیء (مانند تکه‌ای از لباس یا اسباب و وسایل) تا به نظر جالب و جذاب آید، کیفیت برتر در ظاهر، طراحی یا رفتار[4].

در فرهنگ لغت، شیوه‌ی زندگی یا سبک زیستن به صورت منعکس‌کننده‌ گرایش‌ها و ارزش‌های یک فرد یا گروه تعریف می‌شود. سبک‌های زندگی مجموعه‌ای از طرز تلقی‌ها، ارزش‌ها، شیوه‌های رفتار، حالت‌ها و سلیقه‌ها در هر چیزی را در برمی‌گیرد. موسیقی عامه، تلویزیون، آگهی‌ها، همه و همه تصورها و تصویرهایی بالقوه از سبک زندگی فراهم می‌کنند (سایت ویکی پدیا)[5].

سیر مفهومی سبک زندگی

مفهوم سبک زندگی اولین بار در سال ۱۹۲۹ توسط آلفرد آدلر، روان‌شناس اجتماعی، مطرح شد و پس از یک دوره افول، مجدداً از سال ۱۹۶۱ مورد توجه اندیشمندان و به خصوص جامعه‌شناسان قرار گرفت.

چرا که جامعه‌ غرب برای انسجام فرهنگی خویش، خود را نیازمند به پردازش چنین مفهومی دید. تا بدانجا که مفهوم سبک زندگی مسیری شد برای تعریف ارزش‌ها و همچنین به نشان‌گری برای ثروت و موقعیت اجتماعی افراد تبدیل گشت. با نگاهی کلی به سیر معنای سبک زندگی، دو برداشت کلی از ماهیت سبک زندگی می‌توان داشت؛

نخست سبک زندگی، معرف ثروت و موقعیت اجتماعی افراد و شاخصی برای تعیین طبقه‌ی اجتماعی است. در این تعبیر، سبک زندگی ملاکی برای تقسیم‌بندی اجتماعی مردم بر پایه‌ی اقتصاد بود و انگلس، مارکس و لنین به آن معتقد بودند.

دوم، سبک زندگی شکل اجتماعی نوینی تلقی می‌شود که فقط در متن تغییرات فرهنگی مدرنیته و رشد فرهنگ مصرف‌گرایی معنا می‌یابد. و این تعبیر دوم، راهی است برای تعریف ارزش‌ها و نگرش‌ها و رفتارهای افراد که اهمیت آن برای تحلیل‌های اجتماعی روزبه‌روز افزایش می‌یابد؛ چرا که نشان‌گر گرایش‌های اجتماعی است.

در این معنا، سبک زندگی با مصرف و تمایز مرتبط است .از یک سو، مصرف از دهه‌ ۱۹۷۰ شاخصی مهم برای فهم دنیای مدرن شده است و از سوی دیگر، مصرف حداقل در شکلی که در جوامع مدرن غربی متجلی است، ایجادکننده‌ تمایز بین سبک‌های زندگی است. لذاست که مطالعات حوزه‌ سبک زندگی از این جهت اهمیت دارد که شیوه‌های ارتباط و پیوند اجتماعی حاصل از فرایندهای فرهنگی و اقتصادی مدرن را آشکار می‌سازد که نشان از چارچوب‌های تمدن غربی دارد.

از سویی سبک زندگی نوین اساساً به معانی نمادین محصولات توجه دارد؛ یعنی آنچه در ورای هویت آشکار این محصولات نهفته است. سبک زندگی اصطلاحی است که در فرهنگ سنتی چندان کاربردی ندارد، چون ملازم با نوعی انتخاب از میان تعداد کثیری از امکان‌های موجود است. این رویکرد، راهی است که به درک مدرن بودن سبک‌های زندگی و تقابل آن‌ها با شکل‌بندی‌های پیشین می‌انجامد.

روند تحولات سبک زندگی

مفهوم جدید سبک زندگی را می‌باید در نسبت مستقیم با تحول مهم اندیشه و علوم‌اجتماعی غرب در اوایل دهه 1980 فهم کرد. این تحول که بعضاً با عنوان «چرخش فرهنگی» از آن یاد می‌شود، به اهمیت یافتن بیشتر مفهوم فرهنگ و توابع و مشتقات آن در علوم‌اجتماعی منجر شد.

در واقع اصحاب چرخش فرهنگی معتقد بودند نظریه‌های کلاسیک علوم‌اجتماعی در دهه‌های پایانی قرن نوزدهم و ابتدای قرن بیستم در تعامل با شرایط خاصی پدید آمدند، که دگرگون شدن این شرایط ایجاد تحول بنیادین در این حوزه را به یک الزام مبدل ساخته است. مهم‌ترین وجه این دگرگونی در انتقال مرکز ثقل جامعه جدید از تولید به مصرف و از اقتصاد به فرهنگ بود. رشد بخش خدمات، گسترش بورکراسی و آموزش عمومی شکل‌بندی اجتماعی جامعه صنعتی را به کلی متفاوت از مقطع پایانی قرن نوزدهم و آغاز قرن بیستم ساخت. به طور مشخص از جهت ترکیب طبقاتی جامعه صنعتی نیمه دوم قرن بیستم به طور متزایدی متشکل از طبقه متوسط جدید بزرگ و فربهی بود که بخش اعظم صحنه اجتماعی را اشغال می‌کرد.

در چنین وضعیتی اساساً تحلیل‌های طبقاتی که سابق بر این نقشی کلیدی در مباحثات علوم‌اجتماعی (بالاخص نظریه‌های چپ) داشت، بلاموضوع به نظر می‌رسید. در این شرایط مفهوم سبک زندگی عنوان یک ابزار تحلیلی جایگزین طبقه و مشتقات آن که دست‌کم از نظر اصحاب چرخش فرهنگی دیگر توانایی خود در تشریح وضعیت‌های جدید اجتماعی را از دست داده بودند، گردید. از این رو نه تنها پیدایی «سبک‌های زندگی» مشخصه وضعیتی که از آن با تعابیری چون جامعه اطلاعاتی، جامعه پساصنعتی و وضعیت ما بعد تجددی (پست مدرن) یاد می‌شود, قلمداد شد، که این مفهوم به مثابه یک ابزار تحلیلی مناسب برای سنخ‌شناسی و دسته‌بندی افراد این جامعه ‌شناسایی گردید.

در عین حال چنین تحولی عرصه سیاست را نیز از خود متأثر ساخت. برخی تحلیل‌گران سیاسی و اجتماعی، از به حاشیه رفتن مسائل طبقاتی و پررنگ شدن مسائلی چون هویت و سبک‌های زندگی در عرصه سیاسی و رقابت‌های انتخاباتی احزاب جوامع صنعتی سخن گفته و از آن با عنوان «سیاست زندگی» یاد کرده‌اند.

گستره و حوزه مفهوم سبک زندگی خالی از مناقشات بی‌پایان اصحاب علوم‌اجتماعی نبوده است. برخی تلاش کرده‌اند تا با قرار دادن سبک زندگی ذیل مفهوم طبقه‌ اجتماعی پویایی و غنای بیشتری بدان (طبقه) بخشند. اما در مقابل عده بیشتری سبک زندگی را مفهومی در عرض طبقه و امری ورای تقسیمات طبقاتی قلمداد کرده‌اند. این که آیا سبک زندگی فقط رفتار و نمودهای بیرونی فرد را شامل می‌شود یا ذهنیت و نگرش او را نیز در بر می‌گیرد، محل نزاع دیگری بوده است.

اغلب قلمرو این مفهوم آن چنان گسترده تعریف شده است که همه چیز، از الگوی مصرف، نوع پوشش، دکوراسیون خانه و محل کار، ژست‌های رفتاری، نحوه صحبت، فعالیت‌های اوقات فراغت تا نگرش‌های سیاسی و اجتماعی و علاقه‌مندی‌های شخصی را در بر می‌گیرد. با این وجود بخش اعظم کارهای تجربی که در آن از سبک زندگی به عنوان یک ابزار تحلیلی استفاده شده، این مفهوم را در نسبت با دو مقوله مورد استفاده قرار می‌دهند: الگوی مصرف و اوقات فراغت.

چنان که بیراه نیست اگر این دو را مؤلفه‌های اصلی تعیین و تشکیل سبک زندگی قلمداد کنیم. بیان رابطه‌ تنگاتنگ سبک زندگی با مصرف و اوقات فراغت اگر چه نوعی اخبار از چارچوب مفهومی خاص است، ولی در ورای آن می‌تواند حاوی بصیرتی غرب‌شناسانه نیز باشد و ما را در تلقی ضمنی موجود از مفهوم زندگی در جامعه مدرن متأخر یاری کند (مهدوی کنی، 1386).

«سبک زندگی[6]» عنوانی است شناخته شده در بیشتر علوم انسانی در سطح بین الملل، که از زاویه های متعدد به آن نگاه می شود و از ابعاد مختلف مورد مطالعه قرار می گیرد.

سبک زندگی، مفهومی است که آدلر آن را ابداع کرد ولی پیروان کلاسیک او و دیگران به تفصیل آن پرداخته اند: «سبک زندگی شیوه ای نسبتاً ثابت است که فرد اهداف خود را به آن طریق دنبال می کند؛ یعنی راهی است برای رسیدن به اهداف؛ … این شیوه ها، حاصل زندگی دوران کودکی فرد است، به سخن دیگر، سبک زندگی، بُعد عینی و کمیت پذیر شخصیت افراد است».

از مفاهیم دیگر سبک، جنبه‌های شکلی، روشی و تکنیکی است که در سبک‌های ادبی و هنری به کار گرفته شده است. اما دکتر سیروس شمیسا با استناد به متون قدیمی سبک را این گونه تعریف کرده است:

– روش نوعی زندگی فرد، گروه یا فرهنگ

– شیوه‌ زندگی یا سبک زیستن که منعکس کننده گرایش‌ها و ارزش‌های یک فرد یا گروه است[7].

معنای اول بیشتر یک توضیح واژه به واژه از ترکیب سبک زندگی است و معنای دوم بیان معنای اصطلاحاتی است که امروزه در ادبیات علوم انسانی و علوم اجتماعی رواج یافته است. حال با توجه به مفهوم سبک زندگی می‌توان تأثیر شبکه‌های اجتماعی را در سبک زندگی کاربران آنها بررسی کرد.

سیر تحولات سبک زندگی در ایران

امروزه از عام ترین و کلی ترین نگاه در سطح نظریه پردازی کلان، تا ریزترین موضوعات مثل «سبک بستن دکمه پیراهن» و تاثیر آن روی برداشت اولیه دیگران از فرد، متفاوت است. سبک زندگی با تمام زندگی افراد و ابعاد آن، مرتبط است (کاویانی، 1392، 5). در ضمن تمام مباحث قبل طبق نظریه پردازان غربی بوده است و چون خیلی با فرهنگ ما منطبق نیست پس سبک زندگی را در ایران بررسی می کنیم، که خود به دورهای مختلفی تقسیم می گردد:

سبک زندگی پیش از اسلام

سبک زندگی ایرانیان قبل از اسلام، ریشه در زندگی کو‌چ‌نشینی و کشاورزی دارد. کشور ایران بخشی از فلات پهناور ایران است، سرزمینی که گاه سرتاسر آن بخشی از امپراتوری پارس به شمار می‌آمده است. منطقه فرهنگی ایران حتی فراتر از این است؛ شمال هند، پاکستان، افغانستان، تاجیکستان، ترکمنستان، ازبکستان، قفقاز و آناتولی بخشی از این جهان پارسی هستند. بحث در باب تاریخ، اقتصاد، جامعه، سبک زندگی و سیاست ایران بدون بررسی کامل جامعه کوچ نشینی ایران و سبک زندگی آنها در بستر تاریخی و باستانی‌شان میسر نیست.

عشایر کوچ‌نشین ایرانی و سبک زندگی آنها بخش مهمی از زندگی جامعه ایرانی را در کنار رفتار جامعه شهری و روستایی تشکیل می‌دهد. اقتصاد معیشتی بر دو پایه کشاورزی و دامپروری یا کوچ‌نشینی استوار است. جوامع خودگردان و خودکفا و نبود ساختار شهری از مشخصه‌های کوچ‌نشینی است و البته ناپایداری محیطی و ویژگی‌های خاص اقلیمی بر شکل‌گیری چنین ساختار زندگی مؤثر بوده است.

سبک زندگی ایرانی

سبك زندگي ايرانيان، از نوع لباس پوشيدن گرفته تا معماري ساختمان‌ها و حتي آداب معاشرت مردمان، در طول تاریخ دستخوش تغييرات جدي و اساسي شده است و می‌توان گفت سبک زندگی امروزین ما با گذشته تفاوت بسيار كرده است. در بعضی از متون تاریخی و دینی حتی نوع خوراک علاوه بر جنبه فردی، با جنبه اجتماعی و فرهنگی و در نهایت با سبک زندگی انسان ارتباط تنگاتنگی دارد که در سبک زندگی ایرانی کاملا مشهود است.

سبک زندگی اسلامی

سبک زندگی اسلامی، از آن جهت که «سبک» است، به رفتار می پردازد و با شناخت ها و عواطف ارتباط مستقیم ندارد، ولی از آن جهت که «اسلامی» است، نمی توان بی ارتباط با عواطف و شناخت ها باشد. لذا، نمی تواند بی ارتباط با عواطف و شناخت ها باشد.

بر این اساس، در سبک زندگی اسلامی، عمق اعتقادات و عواطف و نگرش فرد سنجیده نمی شود، بلکه رفتارهای فرد مورد سنجش قرار می گیرد. اما هر رفتاری که بخواهد مبنای اسلامی داشته باشد، باید حداقل هایی از شناخت ها و عواطف اسلامی را پشتوانه خود قرار دهد. در سبک زندگی از دیدگاه روانشناسی، جامعه شناسی، علوم پزشکی و … فقط به رفتار نگاه می شود؛ پزشک می خواهد بداند بیمار چگونه می نشیند؟ چگونه راه می رود؟ وضعیت ستون فقرات او چگونه قرار می گیرد؟ روانشناس و روانپزشک می خواهد بداند خواب و بیداری فرد چگونه است؟ مقدار خواب او چقدر است؟ و زمان خواب او چه هنگام است؟ و…

هیچ کدام از آنها به نیت افراد و عواطف و شناخت هایی که پشتوانه آن رفتارهاست، کاری ندارد؛ ولی سبک زندگی اسلامی نمی تواند به نیت کاری نداشته باشد؛ در عین حال که تاکید آن روی رفتار است، به حداقل های عواطف و شناخت ها نیز نظر دارد (کاویانی، 1391، ص18).

از سویی دیگر با نگاهی به این باور غالب که تمدن غربی تمدن پایان تاریخ است و توانسته است همه‌ ابزارها، سخت‌افزارها، سبک زندگی و علوم زندگی خودش را تولید کند، با ظهور انقلاب اسلامی ایران، به تدریج سیری دیگر از گفتمان غالب جهانی غرب مطرح شد که در بیانات رهبر معظم انقلاب به وضوح ترسیم شده است. مراحل پنج‌گانه‌ای که رهبر انقلاب در راستای دست‌یابی به تمدن نوین مطرح نموده‌اند نشان از طرح‌واره‌ای است جهت دست‌یابی به تمدن اسلامی. هدف از این بحث اشاره به سوی دیگر از سیر معنایی سبک زندگی از سوی اندیشمندان غربی است و آن اشاره به سبک زندگی اسلامی با دارا بودن اهداف تمدنی است. چنان که با اشاره به تعریفی از اندیشمندان جامعه اسلامی که سبک زندگی را، مجموعه‌ای از به هم پیوستگی الگوهای رفتاری دینی در حوزه‌های مختلف زندگی بشری می‌دانند.

بنابراین می‌توان ادعا کرد که تمدن، آیینه‌ تمام‌نما و برآیند سبک زندگی است. چندان که در سبک زندگی اسلامی، سبک زندگی یک فرد منظور نیست؛ بلکه منظور یک رفتار اجتماعی و جمعی است؛ و معیار مشخص است که از دیدگاه ارزشی بحث می‌کنیم و می‌خواهیم ببینیم که چه سبکی درست است؟ و باید داشته باشیم؟ و چه سبکی غلط است؟ و باید از آن دوری کنیم؟

از آن‌جایی که جامعه‌ی ما بر نظام دینی و ارزشی تکیه دارد، می‌باید سلوک زندگی اجتماعی و فردی بیان‌گر این اصول و مبانی باشد. آموزه‌ها و تعالیم اسلام، در باب شیوه و سلوک زندگی مسلمانان احکام و قواعد کاملی دارد که رعایت این اصول و قوانین لازم و ضروری است؛ و به تبع تعاریف و دیدگاه‌های اساسی در حوزه‌ سبک زندگی اسلامی به فراخور نگرش اسلامی آن نیز متفاوت است؛ چرا که محور نگرش، از انسان به سوی خداوند و وحدانیت بازخواهد گشت. اگر در میان اندیشمندان غربی، سبک زندگی اشاره به مصرف به معنای اعمّ آن دارد، در حوزه‌ی سبک زندگی اسلامی مورد نظر رهبری اشاره به معنای گسترده‌تری از آن است که به نوعی حکایت از ساحت انسانی در امور معنوی و دنیوی است و نه تنها اشاره‌ای باشد به حوزه‌ی محدود مصرف در حوزه‌ی مادیات قائم به انسان.

شبکه‌های اجتماعی و سبک زندگی

مایکل درین جامعه‌شناس انگلیسی، شبکه‌های اجتماعی آنلاین را تأثیرگذارترین پدیده قرن می‌داند. این پدیده نوپا تا حدی در سطح جامعه رشد کرده که وقتی بیشتر مردم، اصطلاح اجتماعی (Social) را می‌شنوند، ناخودآگاه یاد شبکه‌های اجتماعی آنلاین می‌افتند. وب‌سایت‌های این شبکه‌ها از 20 وب‌سایت پربیننده در رتبه هفتم دنیا قرار دارند.

برای بسیاری از کاربران، بخصوص نسل جدید – که به طور کامل از طریق شبکه‌ها با یکدیگر در ارتباط هستند – شبکه‌های اجتماعی نه فقط راهی برای برقرای تماس، بلکه یک روش زندگی است. شبکه‌های اجتماعی بیشتر از آن که متعلق به دنیای دیجیتال باشد، به جامعه انسانی تعلق دارد و استفاده از شبکه‌های اجتماعی، شیوه و سبک زندگی بسیاری از کاربران این شبکه‌ها را تغییر داده است. زیرا این شبکه‌ها صرفاً انتقال‌‌دهنده پیام نیستند؛ بلکه یک فضای جدید برای زیستن است.

در خصوص شبکه‌های اجتماعی و سبک زندگی دو رویکرد وجود دارد: رویکرد اول، مطالعه‌ تأثیر شبکه‌های اجتماعی بر سبک زندگی است و رویکرد دوم بررسی رابطه‌ حضور در شبکه‌های اجتماعی و سبک زندگی است.

استفاده از واژه تأثیر از نظر علمی نیازمند داشتن گروه آزمایش و گروه کنترل است. به همین دلیل فرایند انجام کار، برای اثبات تأثیر فرایند خاصی است و پیچیدگی‌های خاص خود را دارد. آنچه موضوع بحث است توصیفی است از رابطه‌ میان شبکه‌های اجتماعی و سبک زندگی با هدف درک بهتر فرصت‌ها و تهدیدهای شبکه‌های اجتماعی در حوزه سبک زندگی.

رسانه‌های اجتماعی محبوب‌ترین بخش‌های فضای مجازی برای استفاده عموم هستند. از کودکان و نوجوانان گرفته تا مادر بزرگ‌ها، مدارس، شرکت‌های دولتی، انجمن‌های خیریه، برندهای تجاری و … سعی می‌کنند در رسانه‌های اجتماعی حضور پیدا کرده و ضمن تولید محتوا برای خود مخاطبان ثابتی دست و پا کنند. دلایل و نیازهای متنوع کاربران روز به روز بر رشد و دامنه گسترش رسانه‌های اجتماعی می‌افزاید. کاربران گوناگون در سطوح مختلف سنی، تحصیلی، فرهنگی و با جنسیت، نژاد و زبان‌های متفاوت بر حسب علائق، اهداف، دلایل و نیازهای خود، طیف وسیعی از محتوا را تولید و یا بازنشر می‌کنند. در نتیجه استفاده و وابستگی به رسانه‌‌های اجتماعی رشدی روز افزون داشته و در زندگی کاربر جایگاه مشخصی پیدا خواهد کرد و پس از مدتی جزئی از سبک زندگی فردی و جمعی افراد جامعه خواهد شد.

شبکه‌های اجتماعی بر حسب هدف و موضوع فعالیت راه‌اندازی می‌شوند، و امکانات متنوعی علاوه بر امکانات عمومی مانند اضافه کردن دوستان، به اشتراک‌گذاری متن، تصویر و فایل‌های چندرسانه‌ای و سیستم ارسال پیام در اختیار کاربران قرار می‌دهند. امکانات و ویژگی‌هایی نظیر خبرخوان، بازی‌های آنلاین، تماشای فیلم، ارتباط با سایر رسانه‌ها، ارتباط با دستگاه های قابل حمل نظیر موبایل و تبلت و نظایر اینها، کاربران این شبکه‌ها را از مراجعه به چندین سایت باز داشته و احتیاجات و نیازمندی‌های اطلاعاتی، ارتباطی و تفریحی مختلف آنها را پوشش می‌دهد. نتیجه آنکه گرایش به شبکه‌های اجتماعی با توجه به دامنه و تنوع فعالیت‌ها افزایش یافته و به صورت ناخودآگاه در سبک زندگی کاربران تأثیر می‌گذارد.

شبکه‌های اجتماعی تغییرات بنیادین در سبک زندگی و فرهنگ جوامع مختلف ایجاد می‌کنند. این شبکه‌های می‌توانند بر ادبیات افراد جامعه تأثیر بگذارند، پوشش آنها و همچنین روابط با جنس مخالف را دگرگون کنند. کاربران شبکه‌های اجتماعی از این شبکه‌ها برای بیان رویدادهای زندگی خود، خاطرات، موقعیت اجتماعی و مانند اینها استفاده می‌کنند و یا از طریق به اشتراک گذاشتن افکار و عقایدشان با دیگران به گفتگو می‌پردازند و بدین ترتیب احساسات گوناگون خود را به گونه‌ای تخلیه می‌کنند.

میان عضویت در شبکه‌های اجتماعی و سبک زندگی ارتباط مستقیمی وجود دارد. در یک پژوهش مشخص شده است که  میان عضویت در شبکه‌‌های اجتماعی و تغییر سبک زندگی رابطه مستقیمی وجود دارد. به عنوان مثال جایگاه فعالیت کاربران در شبکه‌های اجتماعی رابطه مستقیمی با انجام ندادن تکالیف درسی، کاهش مطالعه، افزایش حضور در فضای مجازی و عدم ارتباط با افراد خانواده دارد. همچنین، نتایج این پژوهش نشان داد، سبک زندگی مجازی و عضویت در شبکه‌های اجتماعی بر نحوه آرایش پروفایل، نحوه انتشار تصاویر و سبک بیان افراد تأثیر دارد.

شبکه‌های اجتماعی تأثیرات دیگری از جمله تغییر سبک ازدواج، از بین رفتن قبح ارتباط با جنس مخالف، دوستی‌ها و رواج ازدواج اینترنتی دارند تا جایی که درصد قابل توجهی از افراد اذعان کردند که به دنبال یافتن شریکی از جنس مخالف در فضای مجازی هستند.

همچنین، در خصوص انگیزه مردان برای عضویت در شبکه‌های اجتماعی سرگرمی، مشارکت در بحث‌های گروهی، ابراز عقیده، آشنایی با دوستان جدید، برقراری ارتباط با جنس مخالف و دعوت دیگران برای عضویت، بالاترین فراوانی را داشت. در مورد زنان نیز سرگرمی، کسب درآمد، طرح مباحث شغلی و حرفه‌ای، مشارکت در بحث‌های گروهی، ابراز عقیده، کسب اطلاعات و دانش در مورد موضوعات مختلف و کسب اخبار جدید مطرح شده است.

لذا شبکه‌های اجتماعی و ابزارهای ارتباطی مانند سایر دستاوردهای فناوری، دارای فواید بی‌شماری در زمینه‌های گوناگون، از جمله، در ارتقای آموزش، پژوهش و اطلاع‌رسانی است، ولی در عین حال، ‌آسیب‌ها و مشکلات متعددی را نیز به‌همراه دارد. پس در این باره نیز باید همانند سایر محصولات تمدن جدید، از همان قاعده کلی پیروی کنیم و به‌جای نفی و منع، تلاش خود را بر استفاده عاقلانه و آسیب‌شناسانه از این دستاورد ارزشمند متمرکز سازیم. یعنی با فرهنگ‌سازی و ترویج کاربردهای مثبت و آگاه‌سازی و هشدار نسبت به کاربردهای منفی این شبکه‌ها، فرصت‌های آن را افزایش داده و تهدیدهای آن را کاهش دهیم. همان کاری که باید در مواجهه با سینما، رادیو، تلویزیون، ویدئو، تلفن، اتومبیل، ماهواره و سایر محصولات تمدن غرب از ابتدا انجام می‌شد و سرسخت‌ترین مخالفان این ابزارها نیز نهایتاً به آن، روی آوردند (محمودی،1394، ص107-108).

پیشینه پژوهش

تحقیقات داخلی

در جستجوی های صورت گرفته از پایان نامه های داخلی دانشگاه های مختلف، فصلنامه های تخصصی، سایت مرتبط، و همچنین پایگاه های اطلاعاتی تخصصی و بانک های آف لاین منابع داخلی فوق الذکر، هیچ گونه پژوهشی در این زمینه صورت نگرفته است. ولی پژوهش های که تا حدودی به این پژوهش از جنبه های نزدیک باشد وجود دارد، که به برخی از آنها اشاره می رود:

چاوشیان (1380) در پایان نامه دکتری جامعه شناسی، تحت عنوان «سبک زندگی و هویت»، متغیرهایی مثل پایگاه اجتماعی اجتماعی، اقتصادی، سرمایه فرهنگی، ذوق و سلیقه هنری، دین داری را مورد بررسی قرار داد و رابطه معناداری در زمینه سبک زندگی و مولفه های مورد نظر وجود دارد.

فیضی (1384) در پژوهشی با عنوان «سبک فراغتی و استفاده از اینترنت در بین دانش اموزان 18-12 ساله شهر تهران»، به بررسی رابطه بین استفاده از اینترنت و سبک های فراغتی دانش آموزان پرداخته است. نتایج این پژوهش نشان می دهد افرادی که به میزان زیادی از اینترنت استفاده کرده اند، خود اظهار داشته اند که روابط خانوادگی شان دچار آفت و اختلال شده اما روابط دوستانه آنها، گسترده تر و موثر تر  شده است. نگاه کاربران نسبت به اینترنت و استفاده زیاد از اینترنت متفاوت است. کسانی که در مراحل اولیه استفاده از اینترنت هستند یا از آن به میزان کم استفاده می کنند، آن را ابزار اطلاعاتی و ارتباطی مهمی دانسته و بر عکس بیشتر کاربرانی که مدت بیشتری از اینترنت استفاده کرده اند، استفاده از آن را برای سرگرمی دانسته اند.

کوثری (1386) پژوهشی با عنوان «جهان فرهنگی کاربران ایرانی در «اورکات»، از دیگر پژوهش هایی است که می تواند بیانگر رابطه میان عضویت و حضور در شبکه های اجتماعی اینترنتی و سبک زندگی مجازی کاربران شبکه های اینترنتی باشد. در این پژوهش (80درصد) و پس از آن پیدا کردن شریک فعال برای زندگی (70درصد) عنوان شده است.

خدیجه ناظری (1387) در پایان نامه کارشناسی ارشد خود در دانشگاه علامه طباطبایی، میزان تفاوت معیارهای دوست یابی نوجوانان در فضای مجازی و غیر مجازی را بررسی کرده است. پژوهش مذکور بیانگر این مطلب است که معیارهای دوست یابی در فضای مجازی و غیر مجازی دارای تفاوت های معناداری با یکدیگر است که می تواند نشانگر رابطه میان عضویت و حضور در شبکه های اجتماعی اینترنتی و تغییرات سبک زندگی افراد باشد. چنانچه در بررسی عوامل مختلف موثر در انتخاب دوست در دنیای واقعی مشخص شد که از نظر پاسخگویان مهم ترین عامل«هم سن» بودن است. همچنین «اظهار محبت و مهربانی از جانب طرف مقابل»، «تایید خانواده» ،«مشترکات دینی و عقیدتی» و «هم جنس بودن» از دیگر عوامل مهم در انتخاب دوست در دنیای واقعی اظهار شده است. در حالی که در بررسی عوامل موثر در انتخاب دوست در دنیای مجازی مهم ترین دلیل «آشنایی تصادفی با وی» عنوان شده است. «اظهار مهربانی و محبت از سوی دیگری» و «قرار داشتن فرد مورد نظر در کانون توجه دیگران» از دیگر عوامل مهم در انتخاب دوست در شبکه های اجتماعی است که خود بیانگر رابطه میان عضویت و حضور در شبکه های اجتماعی و تغییر در سبک دوست یابی افراد است.

علاوه بر این، در مقایسه معیارهای دوست یابی در دنیای مجازی و واقعی مشخص شد که بیشتر معیارهای دوست یابی در اینترنت و دنیای واقعی تفاوت معناداری با یکدیگر دارند.

فلاح (1387) در تحقیقی با عنوان «بررسی سبک زندگی در شهر تهران و عوامل موثر بر آن» با اهداف درک عوامل موثر بر سبک زندگی در شهر تهران و گونه های ممکن از مفهوم سبک زندگی بدین موضوع پرداخته است.

افراسیابی و بشیر (1391) در پژوهش تحت عنوان «شبکه های اجتماعی و سبک زندگی جوانان؛ مطالعه موردی بزرگترین جامعه مجازی ایرانیان»، به این نتیجه دست یافتند که افراد با اهداف متنوعی عضو این شبکه ها می شوند که مهم ترین آن را سرگرمی دانسته اند. میان عضویت در شبکه های اجتماعی اینترنتی و نحوه اختصاص وقت به سایر فعالیت های اجتماعی ارتباط وجود داشته و بیشتر پاسخ دهندگان اذعان کرده اند که به دلیل استفاده از حد اینترنت برای فعالیت در شبکه هیا اجتماعی اینترنتی مورد اعتراض سایر اعضای خانواده واقع شده اند. همچنین میان عضویت در شبکه های اجتماعی اینترنتی با مقوله هایی نظیر نحوه ارتباط با جنس مخالف و شیوه محاورات اعضا در محیط بیرونی ارتباط وجود دارد.

فتحی، وثوقی و سلمانی (1393) در پژوهش مشترک تحت عنوان «بررسی رابطه مصرف شبکه های اجتماعی مجازی با سبک زندگی جوانان؛ مطالعه موردی جوانان شهر خلخال»، به این نتایج دست یافتند که بین شبکه های اجتماعی مجازی با سبک زندگی در کلیات رابطه چندانی وجود ندارد. ولی با ورود به جزئیات این رابطه را می توان مشاهده کرد. همچنین رابطه معنا داری بین متغیر های تعاملات فرهنگی و تبادل اطلاعات بدون سانسور با سبک زندگی هست. بین دو گروه جنسیت زنان و مردان، مجردین و متاهلین، استفاده کنندگان و غیراستفاده کنندگان، تعاملات سیاسی، تعاملات داخل و خارج از کشور، تعامل با شخصیت های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی زندگی رابطه وجود ندارد.

پیشینه پژوهش خارجی

متون تحقيقي كه تاحدي به موضوع پژوهش مرتبط هستند به صورت خلاصه در ادامه آورده شده است. مطالعات صورت گرفته خارج از ایران نشان می دهد، نخستین بررسی های نظامند در میزان تاثیرات، شدت و ضعف ، اثرات ،پیام، اقناع و تغییر نگرش و … توسط نظریه پردازان برجسته ارتباطات مانند هارولد لاسول انجام شده است.

نتایج نظر سنجی ژانویه سال 2004 شبکه بی بی سی بیانگر این مطلب است که شبکه های اجتماعی مجازی تاثیرات وسیعی را در سبک زندگی افراد داشته اند. نتایج این پزوهش نشان می دهد که بیشتر افراد معتقد بودن که اینترنت در مسیر زندگی آنها نقش مهمی دارد و از لحاظ دوست یابی و مسائل استخدامی و شغلی می توانند به آن تکیه کنند. همین امر سبب ایجاد تغییراتی در شیوه و سبک زندگی آنها شده است.

ولمن و کوان هاس، نتایج نظر سنجی مشهور به «نظر سنجی 2000» که توسط انجمن ملی جغرافیا انجام شد و از سپتامبر تا نوامبر 1998 برای اعضای سایت اینترنتی این انجمن که خود نوعی شبکه اجتماعی را تشکل می دادند، قابل دسترسی بود نشان داد افرادی که مدت طولانی تری در شبکه های اجتماعی عضویت داشته اند، به انواع بیشتری از فعالیت های اینترنتی پرداخته و رفته رفته میزان حضور ایشان در فضای وب بیشتر شده و فعالیت های اینترنتی آنها در اجتماع غیر مجازی کمتر می شود. در حقیقت شبکه های اجتماعی به موضوعی محوری در ساخت و بازسازی سبک زندگی و اجتماع کاربران تبدیل می شود.

چی آن سون یو[8](2013) در پژوهش تحت عنوان «ساخت و اعتبار سنجی ابزار سبک زندگی اینترنتی در کشور تایوان»، به این نتایج دست یافت که 39 عامل سنجه سبک زندگی اینترنتی در هفت مولفه متمایز دسته بندی هستند. این مولفه ها، هفت عامل عمده را بازنمایی می کنند که بر سبک زندگی اینترنتی شخصی تاثیر می گذارند و آن را شکل می دهند. 

یافته های تحقیق

در این نوع تجزیه و تحلیل، پژوهشگر داده‌های جمع‌ آوری شده را با استفاده از شاخص‌های آمار توصیفی، خلاصه و طبقه بندی می کند. در سطح توصيفی از شاخص‌های فراوانی (فراوانی، درصد فراوانی و … ) استفاده شده است. در اين قسمت جداول آماری و نمودار مربوط به سوالات پرسشنامه مورد بررسی قرار گرفته‌اند.

جدول 1-1. توزیع فراوانی بر حسب جنس

جنس فراوانی درصد
مرد 201 %67
زن 96 %32
بی پاسخ 3 %1
جمع 300 %100

با توجه به جدول مشاهده می‌شود 201 نفر معادل (%67) از افراد را مردان تشکیل می دهند و 96 نفر (%32) از افراد را زنان تشکیل می دهند. با توجه به جدول مشاهده می‌شود، بیشترین فراوانی مربوط به جنس مذکر می‌باشد. 1% از افراد به سوال مذكور پاسخ نداده اند.

جدول 2-1. توزیع فراوانی بر حسب سن

سن فراوانی درصد
20-25 0 %0
25-30 33 %11
30-35 48 %16
35-40 49 %16/3
40-45 115 %38/3
45-50 52 %17/3
بی پاسخ 3 %1
جمع 300 %100

با توجه به جدول مشاهده می‌شود 33 نفر (%11) از افراد در رده سني 25-30 سال هستند. 48 نفر (%16) در رده سني 30-35 سال، 49 نفر (%16/3) در رده سني 40-35 سال و 115 نفر (%38/3) از افراد در رده سني 40-45 سال می‌باشند و 52 نفر (%17/3) در رده سنی 45-50 سال می باشند. با توجه به جدول مشاهده می‌شود، بیشترین فراوانی مربوط به در رده سني 45-40 سال است و کمترین فراوانی مربوط به در رده سني 20-25 سال به بالا می‌باشد. 1% از افراد به سوال مذكور پاسخ نداده اند.

جدول 3-1. توزیع فراوانی بر حسب تحصيلات

تحصیلات فراوانی درصد
دیپلم 15 %5
فوق دیپلم 53 %17/66
کارشناسی 143 %47/66
کارشناسی ارشد 83 %27/66
دکترا 3 %1
بی پاسخ 3 %1
جمع 300 %100

با توجه به جدول 3-1 مشاهده می‌شود 15 نفر (5%) از افراد دارای تحصیلات در سطح ديپلم و پايين تر هستند، 53 نفر (%17/66) فوق دیپلم، 143 نفر(% 47/66) ليسانس و 83 نفر (%27/66)از افراد دارای تحصیلات فوق لیسانس می‌باشند و 3نفر (1%) در سطح دکتری می باشند. با توجه به جدول مشاهده می‌شود، بیشترین فراوانی مربوط به سطح تحصیلات ليسانس است و کمترین فراوانی مربوط به سطح تحصیلات دكترا می‌باشد.

جدول 4-1. توزیع فراوانی بر حسب میزان استفاده از شبکه های اجتماعی

شبکه های اجتماعی فیس بوک تلگرام واتس اپ لاین وایبر فیس نما
فراوانی 35 182 42 33 10 1
درصد %11/66 %6/66 %14 %11 %3/33 0/33

با توجه به جدول  4-1 مشاهده می شود، 35نفر (%11/66) از شبکه فیس بوک، 182نفر (%6/66) از شبکه تلگرام، 42نفر (%14) از شبکه وات ساپ،  33نفر (%11) از شبکه لاین، 10 نفر (%3/33) از شبکه وایبر و 1نفر (%0/33) از شبکه فیس نما استفاده کرده اند. بقیه شبکه‌ها (بی‌تاگ، تانگو، کلوب، هم مهین، تیویتر و افران) توسط کارکنان سازمان فرهنگی هنری مورداستفاده قرار نگرفته است. با توجه به جدول مشاهده می شود که بیشترین فراوانی برای شبکه تلگرام و کمترین فراوانی برای شبکه فیس نما می‌باشد.

          جدول 5-1. توزیع فراوانی بر حسب میزان لذت بردن از کار

مولفه خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد
میزان استفاده از شبکه ها %0/66 %4/33 %19/66 %29/33 %45
میزان لذت بردن از کار %0/33 %6/66 %11/66 %47/33 %33

با توجه به جدول بالا می توان دریافت کرد که 13نفر (%4/33) میزان استفاده از شبکه های اجتماعی را در حد کم ارزیابی می کنند، 59 نفر (%19/66) از افراد گزینه متوسط را انتخاب کرده اند و 135نفر معادل % 45 از افراد میزان استفاده از شبکه های اجتماعی را حد زیاد ارزیابی می کنند.

با توجه به جدول بالا می توان دریافت که 20 نفر (%6/66) معتقدند میزان لذت بردن از کار با استفاده از شبکه های اجتماعی در حد کم پاسخگوی نیاز و تقاضای کارکنان سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران است.

35 نفر (%11/66) از افراد گزینه متوسط را انتخاب کرده اند و 142 نفر معادل (% 47/33) از کارکنان سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران معتقدند میزان لذت بردن از کار با استفاده از شبکه های اجتماعی در حد زیاد پاسخگوی نیاز و تقاضای آنان است.

جدول 6-1. توزیع فراوانی بر حسب میزان تاثیر شبکه ها در زندگی، رفتار و اولویت داشتن اوامر مدیر

مولفه خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد
تاثیر شبکه ها در زندگی %0 %1/66 %30/33 %43/66 %23/33
تاثیر شبکه ها در رفتار %8/33 %17/33 %18/66 %27/66 %27
میزان اولویت داشتن اوامر مدیر %6/33 %16 %25/33 %30/66 %20/66

با توجه به جدول بالا می توان دریافت کرد که 5 نفر (%1/66) میزان تاثیرگذاری شبکه های اجتماعی را در زندگی آنان در حد کم ارزیابی می کنند. 91 نفر (%30/33)  از افراد گزینه متوسط را انتخاب کرده اند و 131نفر معادل (%43/66) از افراد میزان تاثیرگذاری شبکه های اجتماعی در زندگی آنان را  در حد زیاد ارزیابی می کنند.

با توجه به جدول بالا می توان دریافت که 52 نفر (%17/33) معتقدند میزان تاثیرگذاری شبکه های اجتماعی در رفتار آنان در حد کم پاسخگوی نیاز و تقاضای آنان است. 56 نفر (%18/66)از افراد گزینه متوسط را انتخاب کرده اند و 83 نفر معادل (%27/66) از کارکنان سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران معتقدند میزان تاثیرگذاری شبکه های اجتماعی در رفتار آنان در حد زیاد پاسخگوی نیاز و تقاضای آنان است.

همچنین با توجه به جدول فوق الذکر، می‌توان دریافت کرد که 48 نفر (%16) از کارکنان سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران در استفاده از شبکه های اجتماعی به اوامر مدیر توجه کرده اند که در حد کم ارزیابی می گردد. 76 نفر (%25/33) از افراد گزینه متوسط را انتخاب کرده‌اند و  92 نفر معادل (%30/66) از کارکنان سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران به اوامر مدیر توجه کرده اندکه در حد زیاد ارزیابی می کنند.

جدول 7-1. توزیع فراوانی میزان تاثیر گذاری شبکه های اجتماعی بر اطلاعات، ابعاد علمی – اجتماعی و فرهنگی

مولفه خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد
تاثیرگذاری اطلاعات %4 %13/66 %25/66 %25 %30/66
تاثیرگذاری بر ابعاد علمی %12/66 %15 %28/33 %23/66 %19/33
تاثیرگذاری بر ابعاد اجتماعی و فرهنگی %6/33 %13/66 %23 %25/33 %30/66

با توجه به جدول بالا می‌توان دریافت کرد که 41 نفر (%13/66) میزان تاثیرگذاری اطلاعات شبکه های اجتماعی را در حد کم ارزیابی می کنند. 77 نفر (%25/66) از افراد گزینه متوسط را انتخاب کرده اند و 92 نفر معادل (%30/66) از افراد میزان تاثیرگذاری اطلاعات شبکه های اجتماعی را  در حد زیاد ارزیابی می کنند.

با توجه به جدول بالا می توان دریافت که 45 نفر (%15) معتقدند میزان تاثیرگذاری شبکه های اجتماعی بر ابعاد علمی را در حد کم ارزیابی کرده، 85 نفر (%28/33) از افراد گزینه متوسط را انتخاب کرده اند و 71 نفر معادل (%19/33) از کارکنان سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران معتقدند میزان تاثیرگذاری شبکه های اجتماعی بر ابعاد علمی در حد زیاد پاسخگوی نیاز و تقاضای آنان است.

همچنین با توجه به جدول فوق الذکر، می‌توان دریافت کرد که 41 نفر (%13/66) میزان تاثیرگذاری شبکه های اجتماعی را بر ابعاد اجتماعی و فرهنگی را در حد کم ارزیابی می کنند. 69 نفر (%23) از افراد گزینه متوسط را انتخاب کرده‌اند و  92 نفر معادل (% 30/66) از کارکنان سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران میزان تاثیرگذاری شبکه های اجتماعی بر ابعاد اجتماعی و فرهنگی در حد زیاد ارزیابی می کنند.

جدول 8-1. توزیع فراوانی بر حسب سبک پوششی، علاقه مندی به شغل و سبک بیان

مولفه خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد
تاثیرگذاری بر سبک پوشش %5/33 %9/66 %18/33 %28/33 %37/33
میزان علاقمندی به شغل %5/33 %9/66 %18/33 %28/33 %37/33
تاثیرگذاری بر سبک بیان %5 %7 %16 %31/66 %39/33

با توجه به جدول بالا می توان دریافت کرد که 29 نفر (%9/66) میزان تاثیرگذاری شبکه های اجتماعی را بر سبک پوششی خود در حد کم ارزیابی می کنند. 55 نفر (%18/33) از افراد گزینه متوسط را انتخاب کرده اند. 85 نفر (% 28/33) گزینه زیاد را انتخاب کرده اند و 112 نفر معادل (%37/33) از کارکنان سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران میزان تاثیرگذاری شبکه های اجتماعی بر سبک پوششی خود را  در حد خیلی زیاد ارزیابی می کنند.

با توجه به جدول بالا می توان دریافت کرد که 29 نفر (%9/66) میزان علاقه مندی به شغل را در حد کم ارزیابی می کنند. 55 نفر (%18/33)  از افراد گزینه متوسط را انتخاب کرده اند و 112نفر معادل (%37/33) از کارکنان سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران میزان علاقه مندی به شغل خود را  در حد خیلی زیاد ارزیابی می کنند.

همچنین با توجه به جدول فوق، می‌توان دریافت کرد که 21 نفر (%7) میزان تاثیرگذاری شبکه های اجتماعی را بر سبک بیان خود را در حد کم ارزیابی می کنند. 48 نفر (%16) از افراد گزینه متوسط را انتخاب کرده‌اند و  118 نفر معادل (% 39/33) از کارکنان سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران میزان تاثیرگذاری شبکه های اجتماعی بر سبک بیان در حد زیاد ارزیابی می کنند

جدول 9-1. توزیع فراوانی گروه نمونه بر حسب میزان مشارکت پذیری در کار

مولفه خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد
مشارکت پذیری در کار %2/66 %15 %20/33 %31/66 %29/33

با توجه به جدول می توان دریافت کرد که 45 نفر (%15) میزان مشارکت پذیری در کار را در حد کم ارزیابی می کنند. 61 نفر (%20/33) از افراد گزینه متوسط را انتخاب کرده اند و 95 نفر معادل (% 37/66) از کارکنان سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران میزان مشارکت پذیری در کار خود را  در حد خیلی زیاد ارزیابی می کنند.

جدول 10-1. توزیع فراوانی میزان تاثیرگذاری  شبکه های اجتماعی بر شیوه طراحی و تصویر پروفایل دیگران

مولفه خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد
تاثیرگذاری شیوه طراحی پروفایل دیگران %1 %29/33 %30 %20/33 %18/33
تاثیرگذاری مشاهده تصویر پروفایل دیگران %4 %15/33 %21/66 %27 %31

با توجه به جدول 10-1 می توان دریافت کرد که 88 نفر (%29/33) میزان تاثیرگذاری شبکه های اجتماعی را بر شیوه طراحی پروفایل خود در حد کم ارزیابی می کنند. 90 نفر (%30) از افراد گزینه متوسط را انتخاب کرده اند و 61 نفر معادل (%20/33) از کارکنان سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران میزان تاثیرگذاری شبکه های اجتماعی بر شیوه طراحی پروفایل خود را  در حد زیاد ارزیابی می کنند.

همچنین با توجه به جدول 10-1 می توان دریافت که 46 نفر (%15/33) معتقدند میزان تاثیرگذاری شبکه های اجتماعی بر مشاهده تصویر پروفایل دیگران بر آنان در حد خیلی کم می باشد. 65 نفر (%21/66)از افراد گزینه متوسط را انتخاب کرده اند و 93 نفر معادل (%31) از کارکنان سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران معتقدند میزان تاثیرگذاری مشاهده تصویر پروفایل دیگران در شبکه های اجتماعی بر آنان در حد خیلی زیاد است.

جدول 11-1. توزیع فراوانی میزان تاثیر گذاری شبکه های اجتماعی برروند دوست یابی و سرگرمی

مولفه خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد
تاثیرگذاری بر روند دوست یابی %2/33 %3/66 %21 %30/33 %41/66
تاثیرگذاری بر سرگرمی %4/33 %6/66 %25 %29/33 %33/66

با توجه به جدول بالا می توان دریافت کرد که 11 نفر (%3/66) میزان تاثیرگذاری شبکه های اجتماعی را بر  روند دوست یابی خود در حد کم ارزیابی می کنند. 63 نفر (%21) از افراد گزینه متوسط را انتخاب کرده اند و 125 نفر معادل (%41/66) از کارکنان سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران میزان تاثیرگذاری شبکه های اجتماعی بر روند دوست یابی خود را در حد خیلی زیاد ارزیابی می کنند.

با توجه به جدول فوق الذکر، می‌توان دریافت که 20 نفر (%6/66) معتقدند میزان تاثیرگذاری شبکه های اجتماعی بر سرگرمی آنان در حد خیلی کم می باشد. 75 نفر (%25) از افراد گزینه متوسط را انتخاب کرده اند و 101 نفر معادل (%33/66) از کارکنان سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران معتقدند میزان تاثیرگذاری شبکه های اجتماعی  بر سرگرمی آنان در حد خیلی زیاد است.

جدول 12-1. توزیع فراوانی متغیرهای میزان تاثیر گذاری شبکه های اجتماعی بر تغییر رفتار و افکار

مولفه خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد
تاثیرگذاری بر تغییر رفتار %3/33 %13/66 %21 %31/33 %29/66
تاثیرگذاری بر تغییر رفتار %5/33 %15/33 %19 %30/33 %29

با توجه به جدول بالا می توان دریافت کرد که 41 نفر (%13/66) میزان تاثیرگذاری شبکه های اجتماعی را بر تغییر رفتار خود در حد کم ارزیابی می کنند. 63 نفر (%21)  از افراد گزینه متوسط را انتخاب کرده اند و 94 نفر معادل (%31/33) از کارکنان سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران میزان تاثیرگذاری شبکه های اجتماعی بر تغییر رفتار خود را  در حد زیاد ارزیابی می کنند.

46 نفر (%15/33) معتقدند میزان تاثیرگذاری شبکه های اجتماعی بر تغییر افکار آنان در حد خیلی کم می باشد. 57 نفر (%19) از افراد گزینه متوسط را انتخاب کرده اند و 91 نفر معادل (%30/33) از کارکنان سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران معتقدند میزان تاثیرگذاری شبکه های اجتماعی  بر تغییر افکار آنان در حد خیلی زیاد است.

           جدول 13-1. توزیع متغیرهای عوامل اجتماعی، فرهنگی و ادبی

متغیر چولگی Statistic Std.Error کشیدگی
Statistic
Std. Error مقدار آماره K.S سطح معنی داری (Sig)
عوامل اجتماعی 0/336 0/176 0/084 0/351 1/772 0/004
عوامل فرهنگی -0/449 0/179 -0/947 0/487 0/239 0/349
عوامل ادبی -0/212 0/176 -0/147 0/472 1/086 0/189

با توجه به جدول 13-1 و از آنجا كه سطح معني داري آزمون نرمال بودن متغيرهای عامل فرهنگی،‌ عامل ادبی، بيشتر از 05/0 مي‌باشد. بنابراين، فرض صفر را رد نکرده و با اطمينان 95% مي‌توان گفت توزيع متغيرها نرمال است. لذا، جهت بررسی فرضیه مربوطه از آزمون های پارامتریک (آزمون ضریب همبستگی پيرسون) استفاده خواهد شد.

سطح معني داري آزمون نرمال بودن متغيرهای عامل اجتماعی كمتر از 05/0 مي‌باشد بنابراين فرض صفر را رد کرده و با اطمينان 95% مي‌توان گفت توزيع متغير نرمال نيست. بنابراین جهت بررسی فرضیه مربوطه از آزمون های ناپارامتریک (آزمون ضریب همبستگی اسپيرمن) استفاده خواهد شد.

بررسی فرضیه های تحقیق

با توجه به نتايج حاصل از آزمون كلموگروف اسميرنوف جهت بررسي فرضيه هاي تحقيق از آزمون همبستگي پيرسون و جهت رتبه بندي متغيرها از رگرسيون خطي چندگانه استفاده گرديده است.

ابعاد اجتماعی شبکه‌های اجتماعی بر سبک زندگی کارکنان سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران تاثیرگذار هستند.

جدول 14-1. بررسی آزمون همبستگی  عوامل اجتماعی و سبک زندگی

متغیر ضریب همبستگی سطح معنی داری (Sig) نتیجه
عوامل اجتماعی (سبک زندگی) 0/625 0/000 Sig >0/01 وجود ارتباط معنی دار

**. (Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed

با توجه به جدول بالا مشاهده می شود، سطح معنی داری آزمون 000/0 است که این مقدار کمتر از  01/0 (میزان خطای تحقیق (01/0)) می‌باشد. بنابراین فرض صفر رد شده و با اطمینان 99% می توان گفت ارتباط معنی داری بین دو متغیر وجود دارد.

با توجه به مقدار مثبت ضریب همبستگی می توان گفت بین دو متغیر بین عوامل اجتماعی و سبک زندگی کارکنان سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران همبستگی مثبتی وجود دارد و رابطه دو متغیر مستقیم است. به عبارتی با افزایش یکی دیگری نیز افزایش پیدا می کند. بنابراين فرضيه فوق تاييد مي گردد.

ابعاد فرهنگی شبکه‌های اجتماعی بر سبک زندگی کارکنان سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران تاثیرگذار هستند.

جدول 15-1. بررسی آزمون همبستگی عوامل فرهنگی و سبک زندگی

متغیر ضریب همبستگی سطح معنی داری (Sig) نتیجه
عوامل فرهنگی (سبک زندگی) 0/481 0/000 Sig >0/01
وجود ارتباط معنی دار

**. (Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed

با توجه به جدول بالا مشاهده می شود، سطح معنی داری آزمون 000/0 است که این مقدار کمتر از  01/0 (میزان خطای تحقیق (01/0)) می‌باشد. بنابراین فرض صفر رد شده و با اطمینان 99% می توان گفت ارتباط معنی داری بین دو متغیر وجود دارد.

با توجه به مقدار مثبت ضریب همبستگی می توان گفت بین دو متغیر بین عوامل فرهنگی و سبک زندگی کارکنان سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران همبستگی مثبتی وجود دارد و رابطه دو متغیر مستقیم است. به عبارتی با افزایش یکی، دیگری نیز افزایش پیدا می کند. بنابراين فرضيه فوق تاييد مي‌گردد.

ابعاد ادبی شبکه‌های اجتماعی بر سبک زندگی کارکنان سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران تاثیرگذار هستند.

جدول 16-1. بررسی آزمون همبستگی عوامل ادبی و سبک زندگی

متغیر ضریب همبستگی سطح معنی داری (Sig) نتیجه
عوامل ادبی (سبک زندگی) 0/638 0/000 Sig >0/01 وجود ارتباط معنی دار

**. (Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed

با توجه به جدول بالا مشاهده می شود، سطح معنی داری آزمون 000/0 است که این مقدار کمتر از  01/0 (میزان خطای تحقیق (01/0)) می‌باشد. بنابراین، فرض صفر رد شده و با اطمینان 99% می توان گفت ارتباط معنی داری بین دو متغیر وجود دارد.

با توجه به مقدار مثبت ضریب همبستگی می توان گفت بین دو متغیر بین عوامل ادبی و سبک زندگی کارکنان سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران همبستگی مثبتی وجود دارد و رابطه دو متغیر مستقیم است. به عبارتی با افزایش یکی دیگری نیز افزایش پیدا می کند. بنابراين فرضيه فوق تاييد مي گردد.

نتیجه گیری

با اعتقاد به این مسئله که کار فرهنگی پرداختن به علم و تحقیق است، کار فرهنگی تربیت افراد خلاق و نخبه است، و کار فرهنگی نگه داشتن و جذب افراد نخبه است، و بدون شک امروز دانش مهمترین ابزار رقابت در همه بازارهای جهانی اعم از اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و ادبی است. امروزه خلق و به وجود آوردن دانش و به کار گیری آن و نیز ذخیره دانش برای رقابت گرایی و حیات بشریت از مهمترین مسائل مدیریتی محسوب می شود.

در لغت نامه ها، فرهیخته به فردی گفته می شود که تربیت شده و ادب آموخته باشد و نیز علم آموزی کرده باشد و به فردی خبره تلقی می شود که به حقیقت مسائل واقف است و شناخت دارد و آگاه، مطلع، بصیر، کارشناس و اهل فن خوانده می شود . یعنی دانا، بینا و مجرب است و این امر خطیر محقق نخواهد شد، مگر با دریافت اطلاعات روز و همچنین آشنایی با فناوری های روز که معمولاً عمر کوتاهی دارند که  معمولاً فناوری جدید فناوری قبلی را منسوخ می‌کند، و اگر ما با شناخت از این تکنولوژی ها استفاده نکنیم با مشکل مواجه خواهیم شد و ما را تحت تاثیر خود قرار خواهند داد. این امر نیز از طریق شرکت در کارگاه های آموزشی میسر می باشد.

سازمان‌های فرهنگی از ملزومات جامعه ای مردم سالار و آزاداندیش است. نقش اساسی این نهاد در جای جای جامعه و در هر زمان غیر قابل انکار است. آثار فعالیت های سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران در سراسر شهر تهران مشهود است و بنابر پتانسیل بالایی که این سازمان در تمامی مناطق شهرداری داراست، می تواند خدمات ارزنده‌ای  را به شهروندان ارائه دهد که این امر با وجود کارکنان شایسته و آگاه از مسائل  و فناوری های روز امکان پذیر است. پژوهش حاضر سعی بر آن داشت تا نقش شبکه های اجتماعی مجازی را بر سبک زندگی کارکنان سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران بررسی کند و با توجه به یافته ها و تحلیل آنها مطابق با فرضیه و سوال های تحقیق به نتایج ذیل رسید:

در پایان می توان چنین نتیجه گیری کرد که نقش شبکه های اجتماعی مجازی بر روی سبک زندگی کارکنان سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران در اکثر مولفه های مورد نظر، بسیار تاثیرگذار و رابطه معناداری بین دو متغیر سبک زندگی و شبکه های اجتماعی مجازی در بین کارکنان سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران وجود دارد. همچنین فرضیه های اصلی و فرعی این پژوهش مورد تایید می باشد.

پیشنهادات

با توجه به یافته ها و نتایج به دست آمده از پژوهش حاضر می توان پیشنهادها و راهکارهای زیر را ارائه داد:

1- ایجاد یک شبکه اجتماعی جدید برای کارکنان سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران تا بتوانند فعالیت ها، برنامه و همچنین تاثیرپذیری فرهنگی را از هم بیاموزند.

2- ایجاد کارگاه های آموزشی برای کارکنان سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران با توجه به حساسیت فرهنگی و نقش خطیر فرهنگ را که به دوش دارند.

3- برپایی کارگاه های آموزشی سبک بیان و شیوه های ارتباط موثر

4- برپایی کارگاه آموزشی مهارت های برقراری ارتباط با تاکید بر فضاهای مجازی

5- برپایی کارگاه های آموزشی سبک زندگی اسلامی – ایرانی

6- برپایی کارگاه مهارتهای فکر خلاق و ذهن برتر با توجه به حساسیت کاری و وظیفه محوله

7- آموزش تکنولوژی های روز با توجه به تهاجم فرهنگی و جنگ نرم

پیشنهاد برای مطالعات و پژوهش های آتی

1- رابطه  نقش شبکه های اجتماعی در هویت کارکنان سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران

2- نقش شبکه های اجتماعی در سواد اطلاعاتی کارکنان سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران

3- نقش شبکه های اجتماعی در سرانه مصرف فرهنگی کارکنان سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران

فهرست منابع و ماخذ

– بشیر، حسن/ افراسیابی، محمد صادق (1391). شبکه های اجتماعی اینترنتی و سبک زندگی جوانان؛ مطالعه موردی بزرگترین جامعه مجازی ایرانیان. فصلنامه تحقیقات فرهنگی، دوره پنجم، شماره 1، بهار 1391.

– بصیریان جهرمی، حسین (1392). رسانه های اجتماعی؛ ابعاد و ظرفیت ها، با مقدمه حسین افخمی. تهران: وزارت ارشاد و فرهنگ اسلامی، معاونت مطبوعاتی و اطلاع رسانی، دفتر مطالعات و برنامه ریزی رسانه ها، پژوهشگاه فرهنگ و هنر و ارتباطات.

– زارع، زهرا (1393). شبکه های اجتماعی تعاملات آنلاین با نگاهی به شهر تهران، به سفارش و زیر نظر اداره کل مطالعات اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران. تهران: نشر شهر.

– زارع، بیژن (1391). بررسي سبک زندگي جوانان در شهر تهران و عوامل موثر بر آن.

– سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران در یک نگاه (1392). تهران: گزارش اجتماعی.

– شمیسا، سیروس (1383). کلیات سبک شناسی. تهران: میترا. 

-عدلی پور، صمد/ میرمحمدتبار، سید احمد (1393). تاثیر شبکه های اجتماعی فیس بوک بر هویت فرهنگی جوانان شهر اصفهان. فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران، دوره هفتم. شماره 1 بهار.

– فتحی، سروش (1393). بررسي رابطه مصرف شبکه هاي اجتماعي مجازي با سبک زندگي جوانان؛ مورد مطالعه جوانان شهر خلخال، جامعه شناسي مطالعات جوانان، دوره  4, شماره  13; از صفحه 69 تا صفحه 88.

-فیضی، ایرج (1384). سبک فراغتی و استفاده از اینترنت در بین دانش آموزان 18-12 ساله شهر تهران. تهران: نشریه عصر ارتباطات، دوره 6، شماره 2.

– کاویانی، محمد (1392). سبک زندگی اسلامی و ابزار سنجش آن. قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.

– کوثری، مسعود (1386). جهان فرهنگی کاربران ایرانی در «اورکات»، ویراستار علمی وادبی عبدالله بیچرانلو. تهران: پژوهشگاه فرهنگ، هنر، ارتباطات.

– ماه پیشانیان، مهسا (1391). آسیب شناسی نقش شبکه های اجتماعی مجازی در جنبش بیداری اسلامی. تهران: نهضت نرم افزاری

– محمودی ، علیرضا (1394). شبکه های اجتماعی؛ ابعاد و مفاهیم. تهران: نشر ساکو

– ناظری، خدیجه (1387). میزان تفاوت معیارهای دوست یابی نوجوانان در فضای مجازی و غیر مجازی. تهران: پایان نامه کارشناس ارشد. دانشکده علوم ارتباطات .

– یوسفی، روح الله (1391). بررسی ریشه‌های تاریخی سبک زندگی ایرانیان در نشست مرکز تحقیقات صدا و سیما. 

[2] .Life style

[3]. American heritage Dictionary online. 2014

[4]. Cambridge dictionary online. 2014

[5] . https://en.wikipedia.org/wiki/Lifestyle_(sociology)

[6] .Life Style

[7]. سیروس شمیسا (1383). کلیات سبک شناسی. تهران: میترا، ص135- 136.

هادی الطافی

کارشناس ارشد برنامه ریزی امور فرهنگی. نویسنده کتاب «سرپرستی مراکز فرهنگی و هنری»

‫3 دیدگاه ها

  1. باسلام عالی عالی ممنون از شما لطفا در نوشتن پایان نامه کمکم کنید امیل یاشماره تلفن شما رانیاز دارم

  2. با سلام
    خدمت خانم دکتر خواهشمند است چنین مقالات طولانی بصورت چند مطلب مجزا( آن مطالب جدید )در شماره های مختلف منتشر شود. در غیر این صورت از انتشار این مطالب کسالت آور خودداری شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا