دکتر باقر رجبی ویسرودی

عکس کاور خود را تغییر دهید
بارگذاری
bagher
عکس کاور خود را تغییر دهید
دكتری جامعه شناسی؛ بررسی مسایل اجتماعی ایران

Bagher Rajabi Visroodi
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است

این کاربر هنوز اطلاعاتی به نمایۀ خود نیفزوده است.

رجبی ویسرودی

جامعه شناسی؛ بررسی مسایل اجتماعی ایران

ویژگی اشتراک (این بخش را فقط شما میبینید)

دکمه بازگشت به بالا